På vidaregåande må elevane kunne skrive stadig meir komplekse og krevjande tekstar

Elevane må kunne nytte skriving som eit verktøy for å lære og for å synleggjere kunnskap. Systematisk arbeid med formelle ferdigheiter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategiar er derfor heilt nødvendig i alle fag.

I denne ressursen finn du elevsvar til eksamen i norsk for elevar med kort butid på vg2 yf (NOR1418) og vg3 sf (NOR1420) frå våren 2023.

Du finn også informasjon om ny eksamensordning som trer i kraft i 2024 for desse faga.

Den retoriske analysen er en gjenganger på eksamen i norsk, men hva kjennetegner egentlig en god retorisk analyse? Denne ressursen viser noen forslag på hvordan man kan jobbe med retorikk i klasserommet på veien frem til eksamen i norsk.

Skriving på yrkesfag

Skriving er ein grunnleggande ferdigheit som elevene treng å øve opp i alle fag. Vi veit at skriving er ein god måte å lære på, og elevane brukar og skrivinga for å synleggjere kva dei har lært og forstått i dei ulike faga, også i dei praktiske yrkesfaga. God og systematisk skriveopplæring er derfor viktig, både for at elevane skal lære og for at dei skal få vist fram kva dei kan.

Å skrive fagtekst på helse- og oppvekstfag

Å kunne skrive i Vg2 helsearbeiderfag innebærer å dokumentere relevante opplysninger, skrive rapporter og utarbeide planer og dokumentasjon i henhold til gjeldende krav.

Les mer

Å lage digital fortelling som en instruksjon på naturbruk

Å kunne skrive i Vg1 naturbruk innebærer å kunne tilpasse tekster til ulike formål, sjangre, mottakere og medier. Det innebærer å kunne beskrive produkter og tjenester for kollegaer, brukere og kunder ved hjelp av fagspråk.

Les mer

Skriveopplæring i norskfaget på yrkesfag

I denne ressursen viser vi eksempler på god skriveopplæring i norskfaget på yrkesfag.

Les mer

Hvordan lede skriveprosesser i programfagene på yrkesfag?

Denne filmen viser hvordan en programfagslærer på bygg- og anleggsteknikk kobler skriving til det praktiske arbeidet på verkstedet, og hvordan han leder elevene gjennom en skriveprosess der de skal dokumentere fagkunnskap.

Les mer

Å lage informasjonsbrosjyre om eget utdanningsprogram på helse- og oppvekstfag

Å kunne skrive i Vg1 helse- og oppvekstfag inneber å kunne ytre seg forståeleg om helse- og oppvekstrelaterte tema.

Les mer

Planlegg og lag en instruksjonsvideo om hvordan tilberede et måltid på Restaurant- og matfag

Å kunne skrive i Vg1 restaurant- og matfag inneber å kunne ytre seg forståeleg om restaurant- og matfagrelaterte tema.

Les mer

Å dokumentere arbeidsprosesser på YF – lag sammensatte tekster

Når elever på yrkesfag skal dokumentere arbeidsprosesser, kan det være hensiktsmessig å la elevene lage sammensatte tekster der de får uttrykke seg både visuelt og verbalt. I denne ressursen skal vi se nærmere på hvordan elever kan dokumentere arbeidsprosesser i en blogg.

Les mer

Læringsfremjande vurdering

Læringsfremjande vurdering kan vere motiverande for elevane når dei skal bearbeide teksten sin etter at han er revidert.

Responsen bør vere tydeleg på kor eleven er i læringsprosessen, kva eleven skal lære og korleis han kan nå dette målet. Derfor er det spesielt viktig at responsen kjem på eit tidleg tidspunkt i skriveprosessen, medan eleven fortsatt er i læringsmodus og har vilje og lyst til å jobbe vidare med teksten sin.

Arbeid med komplekse skriveoppgaver i norsk

Eksamensoppgaver er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoff og utvikle skrivestrategier.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les mer

På Porsgrunn vgs har elevar og lærarar sitt eige skrivesenter

I denne filmen fortel elevar, lærarar og skuleleiing om arbeid og læring på skrivesenteret.

Les mer

Skjermfilming og videorespons

Hva med et ekstra redskap i verktøykassa? Skjermfilming kan brukes både i undervisningen og som videorespons.

Les mer

Praktiske responsmetodar

Filmutdraget viser døme på praktiske responsmetodar som kan brukast i ulike fag på ulike trinn.

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, eksemplifisert gjennom ein fagdag i norsk på vg1.

Les mer

Modellering

Modellering handlar om å bruke eksempeltekstar som støtte for elevane når dei skriv. Det handlar i tillegg om å modellere sjølve skriveprosessen, slik at elevane kan sjå og lære strategiar dei sjølv kan ta i bruk når dei skriv i sjangrar dei ikkje er kjent med.

Å skrive essay i norskfaget

I 500 år har essayet vore ein sjanger som forfattarane har brukt for å reflektere over eit tema. Målet er ikkje å kome fram til eit svar eller ein fasit, men å utforske temaet på fleire ulike måtar.

Les mer

Skriving av mikrotekstar

Når elevane skriv mikrotekstar, må dei arbeide aktivt med språket

Les mer

Skriveopplæring i norskfaget på yrkesfag

I denne ressursen viser vi eksempler på god skriveopplæring i norskfaget på yrkesfag.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les mer

Å gjere greie for i naturfag

«Å gjere greie for noko er å gi ei fagleg forklaring av eit sakstilhøve, ei problemstilling eller noko vi skal undersøke eller gjennomføre» LK2020.

Les mer

Å gjøre rede for og drøfte et samfunnsfaglig emne

I dette undervisningsopplegget skal elevene skrive en drøftende fagartikkel i fellesfaget samfunnskunnskap vg1/vg2.

Les mer

Å gjere greie for eit norskfagleg emne

I denne ressursen presenterer vi eit undervisningsopplegg der elevane skal øve seg på å gjere greie for eit norskfagleg emne på ein presis måte.

Les mer

Her er så underligt…

I dette undervisningsopplegget får elevane utforske den modernistiske livskjensla ved å gjere eit dikt av Obstfelder dagsaktuelt.

Les mer

Rammer for skriving

Å gi rammer for skriving handler om å gi elevene modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster, modellere skriveprosessen og å ta i bruk skriverammer.

Les mer

Å vurdere elevane sin norskfaglege kompetanse

Denne ressursen nyttar døme frå fire tekstar til eksamen våren 2020.

Les mer