DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

DEKOM er et anagram for Desentralisert kompetanseutvikling. I ordningen overføres statlige midler til kommunene og fylkeskommunene via Statsforvalter og skal stimulere til kvalitetsutvikling i skolen.

Midlene skal gi grobunn til langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitets- og høgskolesektoren. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at skoleeierne må samarbeide i hensiktsmessige nettverk seg imellom og med UH-institusjoner. Skrivesenteret er en del av NTNU og kan være utviklingspartner for kommuner og nettverk som ønsker å komme i gang med denne ordningen. Les mer i Meld. St. 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Skoleledere på skolebesøk

Hva kan Skrivesenteret bidra med som utviklingspartner?

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Det overordnede målet til Skrivesenteret er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal støtte lærere i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Ansatte ved Skrivesenteret har derfor en sterk praksisforankring knyttet til alle deler av opplæringsløpet, med et spesielt fokus på språkarbeid i barnehagen og skriveopplæring i skolen. Som nasjonalt senter er vi landsdekkende i våre tilbud. Senteret samarbeider med flere barnehager, skoler, enkeltkommuner og kommunale og regionale nettverk, hvor vi bistår med både prosessuell og faglig støtte. I tillegg er senteret involvert i en rekke etter- og videreutdanningstilbud for lærere ved NTNU og Universitetet i Stavanger.

Vi kan derfor bidra med

  • støtte til skolebasert kompetanseutvikling knyttet til språk og skriving
  • prosessveiledning i utviklingsarbeid
  • støtte til strategi- og nettverksarbeid
  • kompetanseutvikling knyttet til gode overganger i opplæringsløpet
  • veiledning knyttet til tidlig innsats – identifisere språk- og skrivevansker og iverksette tiltak gjennom hele opplæringsløpet.

Skrivesenteret har tidligere vært sentral i store nasjonale satsinger som

Skriveopplæring i skolen

Skrivesenteret skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen i både grunnskolen og i den videregående skolen.

Skrivesenteret støtter seg på en funksjonell forståelse av skriving og er opptatt av at elevene må lære å skrive for en rekke ulike formål. Et viktig mål for skriveopplæringen er derfor å gjøre elevene i stand til å produsere et bredt spekter av tekster på en slik måte at de senere kan bli aktive og myndige deltakere i yrkes- og samfunnsliv.Med innføringen av skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, ble alle lærere posisjonert som skrivelærere med ansvar for skriveopplæringen i sine fag. Å arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet innebærer at elevene skal lære å uttrykke seg på faglig relevante måter. Utvikling av både faglig kompetanse og skrivekompetanse er slik å forstå som integrerte prosesser som begge forutsetter hverandre.

Utvikling av elevenes skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele skoleløpet. I begynneropplæringen trenger elevene lærere som er «tett på» og som motiverer og veileder dem når de skriver. På ungdomstrinnet og i videregående skole møter elevene større faglige krav og mer komplekse tekster. Skrivesenteret er derfor opptatt av at støtten ikke må avta, selv om elevene har kommet lengre i skriveutviklingen. Modellering, bruk av eksempeltekster, tydeliggjøring av formål samt støtte og veiledning i elevenes skriveprosesser, er viktige komponenter i en eksplisitt skriveopplæring.

Motivasjon for å skrive henger tett sammen med opplevelsen av mestring og opplevelsen av skrivingen som relevant for den enkelte. En motivert elev er ikke nødvendigvis en som alltid «liker» å skrive, men det er en elev som ser skriving som et viktig verktøy for å nå målene sine. Å motivere for skriving handler derfor blant annet om å målrette skriveoppgavene, gi gode rammer som støtte i skrivingen og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger.

Lærer veileder elev på vgs

Noen praksiseksempler

Nordmøre-modellen

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

På samling med DEKOM Trøndelag

Her viser vi en smakebit fra DEKOM Trøndelag – et av mange pågående samarbeidsprosjekter

Les mer

DEKOM i Agder

Desentralisert kompetanseutvikling med Skrivesenteret i Agder

Les mer

DEKOM med Nettverk Nordmøre

Desentralisert kompetanseutvikling med Nettverk Nordmøre og Skrivesenteret

Les mer

Askøy-modellen

Utviklingsarbeid med begynneropplæring i fokus – det handler om å lære.

Les mer