REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Tre barnehagebarn som tuller

Som utviklingspartner kan Skrivesenteret bidra med støtte til barnehagebasert kompetanseutvikling knyttet til språkarbeid og tidlig skriving i barnehagen, og overgangen mellom barnehage og skole.

Regional ordning for kompetanseutvikling (Rekom) beskrives blant annet i Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kompetanse for fremtidens barnehage. Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Strategiens tiltak skal bidra til å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og styrke barnehagelærernes profesjonelle fellesskap.

Målrettet kompetanseutvikling for alle ansatte skal bidra til at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom) gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Statlige midler overføres til kommunene og fylkeskommunene via Fylkesmannen og skal stimulere til kvalitetsutvikling i barnehagen.

Midlene skal gi grobunn til langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitets- og høgskolesektoren. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at barnehageeierne må samarbeide i hensiktsmessige nettverk seg imellom og med UH-institusjoner.

 

Kompetanseutvikling forutsetter samarbeid mellom alle aktører i barnehagesektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

 

Det er en forutsetning at aktørene jobber sammen for å planlegge, utvikle og legge til rette for tiltak som styrker barnehagelærernes profesjonelle fellesskap og kompetanseutviklingsarbeidet i hver enkelt barnehage.

Barnehagebarn med Ipad

Hva kan Skrivesenteret bidra med som utviklingspartner?

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er en del av NTNU, og kan være en aktuell utviklingspartner for kommuner og nettverk som ønsker å komme i gang med denne ordningen. Ansatte ved Skrivesenteret har en sterk praksisforankring knyttet til alle deler av opplæringsløpet, og som nasjonalt senter er vi landsdekkende i våre tilbud.

«Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Barna skal få møte og være del av et rikt og variert språkmiljø som omfatter både fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Språklig og kommunikativ kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre og for å kunne delta i lek. Ny rammeplan omfatter tydeligere og økte krav til barnehagens arbeid med kommunikasjon og språk» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Et av de fire tematiske satsningsområdene for barnehagebasert kompetanseutvikling som løftes frem i kompetansestrategien er språk og kommunikasjon. Satsingsområdene skal være førende for barnehagens arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling.

Utvikling av språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer barn å forstå seg selv og sine omgivelser. Språket bidrar til å forme vår identitet, oppleve fellesskap og tilhørighet med andre mennesker. Barn er født med en iboende evne til å utvikle og anvende språket, men det er likevel en forutsetning for en god språkutvikling at de vokser opp i et stimulerende språkmiljø.

Skrivesenteret skal bidra til å styrke barnehagens arbeid med å utvikle barns språk og er derfor opptatt av godt språkarbeid og barns tidlige skriving. Barn lærer gjennom å delta aktivt i lek og samspill med andre, og i møte med sine omgivelser. Språklæring i barnehagen skal være lekbasert, lystbetont og foregå på barnas premisser. Skrivesenteret fremmer et sosiokulturelt perspektiv på læring, og er opptatt av helhetlige læringsprosesser hvor lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng, og hvor barns medvirkning ivaretas. Dette er i samsvar med de gjeldende politiske føringene for barnehagen.

Barn som teller på fingre

Den tidlige skriveren

Den tidlige skriveren eksperimenterer og utforsker skriftspråket med ulike former for skribleskrift og tegninger. Noen barn under skolepliktig alder har også lært seg å skrive bokstaver og/eller ord. Anerkjennelse og bekreftelse på den tidlige skriftlige kommunikasjonen kan inspirere og motivere til videre skriftspråkutvikling. Det er en sammenheng mellom barns språklige kompetanse i barnehagealder og den senere lese- og skriveutviklingen. Det er derfor av betydning at barnehagen arbeider systematisk med språk, og at ansatte har kunnskap om hvordan de skal tilrettelegge for språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Ansatte med god kunnskap om språk og språklig bevissthet kan støtte og styrke barns språkutvikling ved å leke med og utforske både det muntlige og det skriftlige språket sammen med barna.

Skrivesenteret samarbeider med flere barnehager, skoler, enkeltkommuner og regionale nettverk, hvor vi bistår med både prosessuell og faglig støtte. I tillegg er senteret involvert i store nasjonale satsninger som Språkløyper og Språkkommuner. Skrivesenteret tilbyr også gratis nettressurser og støttemateriell som kan brukes som inspirasjon i barnehagens daglige arbeid med språk og tidlig skriving.

Hva kan Skrivesenteret bidra med?

Som utviklingspartner kan Skrivesenteret bidra med støtte til barnehagebasert kompetanseutvikling knyttet til:

  • Språkarbeid i barnehagen.
  • Utforskende skriving i barnehagen.
  • Overgang mellom barnehage og skole.

Les mer om ulike REKOM-prosjekt vi har bidratt i

Fagdager for barnehager

Tre barnehager gjennomførte tre fagdager hos Skrivesenteret på NTNU.

Les mer

Nordmøre-modellen

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

DEKOM med Nettverk Nordmøre

Desentralisert kompetanseutvikling med Nettverk Nordmøre og Skrivesenteret

Les mer

Askøy-modellen

Utviklingsarbeid med begynneropplæring i fokus – det handler om å lære.

Les mer

Les også om DEKOM

DEKOM er den desentraliserte kompetanseutviklingen i for skolen.

Skrivesenteret skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen i både grunnskolen og i den videregående skolen.

Les mer