Normprosjektet

Normprosjektet har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen.

Siste nytt

Konferanse
Konferansen Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering markerer avslutninga på Normprosjektet og blir arrangert i Trondheim 1.-3. november 2017. Her blir sentrale funn frå prosjektet presentert, saman med andre innsikter frå forsking på skriving og vurdering. Frist for å sende inn abstrakt til konferansen er 10. august. Sjå meir informasjon her.

Siste nytt

Internasjonale publikasjonar
Det har det komme to publikasjonar som presenterer funn frå Normprosjektet for eit internasjonalt publikum.

Den første artikkelen, Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency, presenterer sentrale resultat frå kvantitative analysar av elevanes skriveutvikling.

Den andre, Assessment for Learning and standards: A Norwegian strategy and its challenges, diskuterer mellom anna korleis ei felles forståing av skriving og vurdering blant lærarar kan danne grunnlag for gyldige vurderingar.

Siste nytt

Elevtekstbasen blir opna!
Tekstbasen vår, som rommar meir enn 5000 elevtekstar, vil snart bli tilgjengeleg for alle interesserte. Dette er ei gullgruve for språk- og tekstforskarar, så vel som studentar på master- og PhD-nivå.

Logo for norm-prosjektet

Prosjektet Developing national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning («Normprosjektet», 2012–2016) har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen. I tett samarbeid med lærarar frå heile landet har forskarane i første fase av prosjektet utvikla såkalla forventningsnormer, som seier noko om kva det er rimeleg å forvente av elevane si skriving etter fire og sju års opplæring. Forventningsnormene, saman med eit funksjonelt syn på skriving, har danna grunnlag for ein stor intervensjonsstudie der 20 skular har integrert desse i arbeid med skriveopplæring og vurdering for læring i alle fag.

Forskargruppa har vidare følgt skulane gjennom to år og undersøkjer kva effekt den nye opplærings- og vurderingspraksisen har på elevane si skriveutvikling og lærarane sin vurderingskompetanse. Eit omfattande kvantitativt og kvalitativt materiale som både dokumenterer elevane si skriving og lærarane sin vurderingspraksis, er henta inn. Analysane viser at elevane i løpet av prosjektperioden skriv meir i alle fag og betrar skrivekompetansen sin tilsvarande eitt til to skuleår med ekstra undervisning. Lærarane utviklar ei felles forståing av skriving og vurdering, samtidig som det på dei ulike prosjektskulane blir skapt gode arenaer for fagleg dialog og kompetanseutvikling.

Normprosjektet blei formelt avslutta våren 2016, og ein omfattande sluttrapport er sendt til Forskingsrådet. Prosjektgruppa arbeider likevel vidare med materialet. Fleire publikasjonar er undervegs, m.a ei fagbok med forskarar og lærarutdannarar som målgruppe. Normprosjektet har i det siste blitt presentert på ei rekkje internasjonale konferansar, og ein eigen avslutningskonferanse er planlagt i Trondheim 1.–3. november 2017.

Prosjektet er eit samarbeid mellom forskarar frå fleire fag og institusjonar: Høgskulen i Sør-Trøndelag, Skrivesenteret, NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. Prosjektet er finansiert av NFR under programmet UTDANNING2020/FINNUT. Leiar er Synnøve Matre og nestleiar Randi Solheim, begge frå ILU, NTNU.

Forskargruppa

Forskergruppa i Normprosjektet

Frå venstre i bildet:

Hildegunn Otnes, professor i norskdidaktikk, ILU, NTNU.
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitskap, Universitetet i Oslo.
Synnøve Matre, professor i norskdidaktikk og norsk språk, ILU, NTNU (prosjektleiar).
Randi Solheim, førsteamanuensis i norskdidaktikk, ILU, NTNU (Nestleiar).
Lars Sigfred Evensen, professor i anvendt språkvitskap, NTNU.
Gustaf Skar, prosjektleiar/forskar, Skrivesenteret/NTNU.

Ikkje til stades på bildet: Ragnar Thygesen, professor i spesialpedagogikk, Universitetet i Agder.

Stipendiatar

Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo og Akershus/NTNU/Universitetet i Oslo.
Sindre Dagsland, NTNU.
Jannike Ohrem Bakke, Høgskolen i Sørøst-Norge.
Hjalmar Eiksund, Høgskulen i Volda/Universitetet i Bergen.
Kristin Torjesen Marti, Universitetet i Oslo.

Medarbeidarar i prosjektperioden

Jorun Smemo (prosjektkoordinator).
Anne Holten Kvistad (vit.ass.).

Publikasjonar

Skar, G., Thygesen, R. & Evensen, L.S. 2017. Assessment for Learning and standards: A Norwegian strategy and its challenges. I Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective, s. 225-241. Cham: Springer.
Berge, K.L, Skar, G.B, Matre, S., Solheim, R, Evensen, L & Thygesen, R. 2017. Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 24 (3).

Synnøve Matre og Randi Solheim (2016). Opening dialogic spaces: Teachers’ metatalk on writing assessmentInternational Journal of Educational Research.

 Matre, S. & Solheim, R. (2015). Writing education and assessment in Norway: Towards shared understanding, shared language and shared responsibility. Contribution to a special issue Paradoxes and Negotiations in Scandinavian L1 Research in Languages, Literatures and Literacies, edited by Ellen Krogh and Sylvi Penne. L1-Educational Studies in Language and Literature, 15, p. 1-33.
Les artikkel her.
Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Ragnar Thygesen (2015). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competencyCurriculum Journal 2016; Volum 27(2), s. 172-189.
Lars Sigfred Evensen, Kjell Lars Berge, Ragnar Thygesen, Synnøve Matre og Randi Solheim (2015). Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writingCurriculum Journal 2016; Volum 27.(2) s. 229-245.
Otnes, Hildegunn (red.). Å invitere elever til skriving (Fagbokforlaget 2015). Denne antologien inneheld artiklar om skriveoppgåver frå fleire fag og ulike trinn. Seks av artiklane i boka har materiale frå Normprosjektet.
Thygesen, R. & Eggen, A. B. Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.Paxman 2015, s. 233-249.
Solheim, Randi; Matre, Synnøve. Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet»Viden om Læsning 2014 (15), s. 76-89.
Evensen, Lars Sigfred. Men kan det komme noe godt fra lærerværelset? Om validitet i læreres vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 245–257.
Otnes, Hildegunn. Å designe skriveoppgaver. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget 2014, s. 237-255.
Berge, Kjell Lars. Fra eksamensskriving i norsk til skriving som grunnleggende ferdighet – to vurderingsutfordringer. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 259-276.
Solheim, Randi; Matre, Synnøve. Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014, s. 219-243.
Otnes, Hildegunn. Fiktive skriveroller og ukjente mottakere. Kontekstualisering i skriveoppgaver. I: Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013.
Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars. Skrivelyst – en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. I: Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag 2013, s. 93-118.

Rapportar

Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Rapport 2  frå Norm-prosjektet:
Ble elevene bedre skrivere?
Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling.
Har Normprosjektet bidratt til å styrke elevenes skriveferdigheter? Resultatnotat til Ludvigsen-utvalget, 09.03.15 Notat til Ludvigsen-utvalget.
Matre, Synnøve; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Fasting, Rolf Bjarne; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020. NRC-Report 2009-2010: Høgskolen i Sør-Trøndelag 2011 81. HIOA HIST UIA UiO.

Les også

Skrivehjulet

Skrivehjulet er teoretisk forankra i ei funksjonell forståing av skriving: Kva kan vi gjere med skrift, og kva kan vi oppnå gjennom skriving?

Les artikkelen

Skrivehjulet