Å uttrykke seg skriftleg er ei grunnleggande ferdigheit som må utviklast i alle fag

På ungdomstrinnet møter elevane større faglege krav og større krav til skriveferdigheit. Skriving er ein viktig reiskap i elevane si læring, samstundes som skriving vert nytta til å synleggjere kunnskap i alle fag.

Eksplisitt skriveopplæring er derfor heilt nødvendig og må inngå i alle fag. Å motivere for skriving handlar om å målrette skriveoppgåvene, gje gode rammer for skrivinga og nytte skriving i fagleg relevante samanhengar.

Denne ressursen viser hvordan læreren lar elevene samarbeide om å gi respons på en modelltekst. Filmen viser et klasserom der en diskuterer tekst og skriving.

Hvordan kan vi forberede elevene på muntlig eksamen i norsk?

I denne ressursen retter vi søkelyset mot hvordan det profesjonelle læringsfellesskapet kan arbeide med muntlig eksamen i norsk på ungdomstrinnet.

Aktuelle ressursar

Ei samling med aktuelle og nye ressursar.

Slampoesi i klasserommet

Slampoesi kan være en inspirerende måte å arbeide med lyrikk på. I denne ressursen viser vi eksempel på et arbeid med slampoesi i norskfaget på ungdomstrinnet.

Les mer

Krisetid i Europa

Denne ressursen tematiserer hvordan du som lærer kan sette krigen i Ukraina på dagsorden i norskfaget.

Les mer

Rap i norskfaget

I denne ressursen gir vi et eksempel på hvordan rap-låten «Styggen på ryggen» kan brukes i litteraturarbeidet på ungdomstrinnet.

Les mer

Å tenke kritisk over sosiale medier, påvirkning og identitet

Sommerkroppen 2024 – Hvilke holdninger har elevene dine til kroppspress, kosthold og sosiale medier?

Les mer

La elevene gi respons på lærerens modelltekst

Denne ressursen viser hvordan læreren lar elevene samarbeide om å gi respons på en modelltekst. Filmen viser et klasserom der en diskuterer tekst og skriving.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les artikkelen

Digitale verktøy i skriveopplæringa

Bruk av ulike virkemidler for å skape multimodale tekster (sammensatte tekster i LK06) åpner opp for større valgfrihet og flere kombinasjonsmuligheter i læringsarbeidet. Det ligger et stort potensial i å ta i bruk ulike digitale verktøy i skriveopplæringa. Variasjon i arbeidsmåter er nøkkelen til tilpasset opplæring.

Her har vi samlet fagstoff om sammensatte tekster og eksempler på bruk av digitale verktøy i skriveopplæringa.

Bakgrunnsartikkel om digitale fortellinger

Denne artikkelen handler om bruk av digitale fortellinger i skolen. Artikkelen henvender seg spesielt til lærere på ungdomstrinnet.

Les mer

Animasjon på iPad

Ved å lage animasjonsfilm får elevene prøve seg på å produsere tekst, bilde, film og lyd i samme prosjekt.

Les mer

Engelskbrosjyre

Å lage brosjyre er en takknemlig oppgave når det gjelder å finne reelle mottakere og autentiske publiseringsarenaer. Brosjyreoppgaver kan tilpasses ulike fag og ulike tema.

Les mer

Å gi teksten en god grafisk utforming

I sluttføringsfasen handlar det òg om å ha strategier for å gi teksten en god grafisk utforming.

Les mer

Digitale fortellinger i språkfag

Når elever lager digitale fortellinger i språkfagene, er det rik anledning til å jobbe med ulike områder innenfor faget.

Les mer

Digitale fortellinger i fremmedspråk

Innenfor fremmedspråk kan digitale fortellinger brukes i arbeid med mange av kompetansemålene etter 10. trinn.

Les mer

Å lage plakater i samfunnsfag

Denne ressursen viser hvordan elever på ungdomstrinnet kan samarbeide om å lage informasjonsplakater der medelevene er målgruppen.

Les mer

Digitale fortellinger i samfunnsfag

Digitale, narrative fortellinger egner seg godt som en del av læringsarbeidet innenfor historiedisiplinen i samfunnsfag.

Les mer

Adaptasjon fra novelle til film

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en novelle gjennom bruk av filmmediet.

Les mer

Livets minnebok

Skoleelever skriver bøker om eldre.

Les mer

 

Eksplisitt skriveopplæring

Utvikling av skrivekompetanse er ein kontinuerleg prosess, og elevane treng derfor eksplisitt skriveopplæring gjennom heile skuleløpet.

 

Med eksplisitt skriveopplæring meiner vi at sjølve skrivehandverket blir gjort synleg og tilgjengeleg for elevane gjennom modellering og samtale om tekst og skriving, eller det som vi med Vygotskij-inspirert læringspsykologi kan kalle scaffolding (Brunar, 1978). Det handlar om at læraren byggjer stillas som hjelper elevane til å meistre det dei i utgangspunktet ikkje greier å gjere på eiga hand. Eksplisitt skriveopplæring føreset at læraren har god tekstkompetanse og er i stand til å gi kunnig og tekstbasert rettleiing til alle elevar. Målet er at elevane på sikt skal kunne meistre oppgåvene åleine.

Rammer for skriving

Å gi rammer for skriving handler om å gi elevene modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster, modellere skriveprosessen og å ta i bruk skriverammer.

Les mer

Skrivestrategiar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer

Linjerespons

Linjerespons er en effektiv og god metode for å gi respons på elevtekster i plenum.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les mer

Å arbeide med skrivestrategier

Forskning viser at det å arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen, er noe av det som gir elevene størst læringsutbytte i skriveopplæringen.

Les mer

Skjermfilming og videorespons

Hva med et ekstra redskap i verktøykassa? Skjermfilming kan brukes både i undervisningen og som videorespons.

Les mer

Tenkeskriving på ungdomstrinnet

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

Les mer

Gode skrivestrategiar

Denne filmen viser eit heilskapleg undervisingsopplegg som gir lærarar kunnskap og idear til korleis dei kan arbeide for å utvikle elevane sine skrivestrategiar i dei ulike fasane av skriveprosessen.

Les mer

Samskriving

Samarbeid om tekstskapingen fører til økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver.

Les mer

Skrivevanskar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, eksemplifisert gjennom ein fagdag i norsk på vg1.

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer