Å uttrykke seg skriftleg er ei grunnleggande ferdigheit som må utviklast i alle fag

På ungdomssteget møter elevane større faglege krav og større krav til skriveferdigheit. Skriving er ein viktig reiskap i elevane si læring, samstundes som skriving vert nytta til å synleggjere kunnskap i alle fag.

Eksplisitt skriveopplæring er derfor heilt nødvendig og må inngå i alle fag. Å motivere for skriving handlar om å målrette skriveoppgåvene, gje gode rammer for skrivinga og nytte skriving i fagleg relevante samanhengar.

«Skriveopplæring? Nei, det får norsklærer’n ta seg av!»

Denne praksisfortellingen handler om hvordan en 1 til 10-skole kom i gang med den skolebaserte kompetanseutviklingen på området skriving.

Les hele saken.

Lærer som veileder elev på ungdomstrinn / vgs

Aktuelle ressurser

Her har vi samlet et knippe ressurser som kan være relevante fra oppstart av skoleåret og utover høsten.

«The Snowman» – fra film til bildebok

I denne ressursen skal elevene gjøre filmen «The Snowman» om til bildebok.

Les mer

Tenkeskriving på ungdomstrinnet

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

Les mer

Stortingsval – skriving i samfunnskunnskap på vgs

Korleis bruke skriving for å lære i samfunnskunnskap? Her tar vi utgangspunkt i stortingsval og knyter dette til eit heilskapleg skriveopplegg.

Les mer

Etiske dilemma

Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget?

Les mer

«Slik styres Norge»

Stortingsvalg er grunnsteinen i demokratiet vårt, og hvert fjerde år velges 169 representanter til Stortinget for å ta viktige beslutninger på vegne av hele samfunnet. Hva kan elevene dine om styresettet og valgordningen i Norge?

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les artikkelen

Digitale verktøy i skriveopplæringa

Bruk av ulike virkemidler for å skape multimodale tekster (sammensatte tekster i LK06) åpner opp for større valgfrihet og flere kombinasjonsmuligheter i læringsarbeidet. Det ligger et stort potensial i å ta i bruk ulike digitale verktøy i skriveopplæringa. Variasjon i arbeidsmåter er nøkkelen til tilpasset opplæring.

Her har vi samlet fagstoff om sammensatte tekster og eksempler på bruk av digitale verktøy i skriveopplæringa.

Adaptasjon fra novelle til film

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en novelle gjennom bruk av filmmediet.

Les mer

Livets minnebok

Skoleelever skriver bøker om eldre.

Les mer

Engelskbrosjyre

Å lage brosjyre er en takknemlig oppgave når det gjelder å finne reelle mottakere og autentiske publiseringsarenaer. Brosjyreoppgaver kan tilpasses ulike fag og ulike tema.

Les mer

Bakgrunnsartikkel om digitale fortellinger

Denne artikkelen handler om bruk av digitale fortellinger i skolen. Artikkelen henvender seg spesielt til lærere på ungdomstrinnet.

Les mer

Å gi teksten ei god grafisk utforming

I sluttføringsfasen handlar det òg om å ha strategiar for å gi teksten ei god grafisk utforming.

Les mer

Digitale fortellinger i språkfag

Når elever lager digitale fortellinger i språkfagene, er det rik anledning til å jobbe med ulike områder innenfor faget.

Les mer

Digitale fortellinger i samfunnsfag

Digitale, narrative fortellinger egner seg godt som en del av læringsarbeidet innenfor historiedisiplinen i samfunnsfag.

Les mer

Animasjon på iPad

Ved å lage animasjonsfilm får elevene prøve seg på å produsere tekst, bilde, film og lyd i samme prosjekt.

Les mer

Digitale fortellinger i fremmedspråk

Innenfor fremmedspråk kan digitale fortellinger brukes i arbeid med mange av kompetansemålene etter 10. trinn.

Les mer

Å lage plakater i samfunnsfag

Denne ressursen viser hvordan elever på ungdomstrinnet kan samarbeide om å lage informasjonsplakater der medelevene er målgruppen.

Les mer

Eksplisitt skriveopplæring

Utvikling av skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess, og elevene trenger derfor eksplisitt skriveopplæring gjennom hele skoleløpet.

Med eksplisitt skriveopplæring mener vi at selve skrivehåndverket gjøres synlig og tilgjengelig for elevene gjennom modellering og samtale om tekst og skriving, eller det som vi med vygotskij-inspirert læringspsykologi kan kalle scaffolding (Bruner, 1978). Det handler om at læreren bygger stillaser som hjelper elevene til å mestre det de i utgangspunktet ikke greier å gjøre på egen hånd. Eksplisitt skriveopplæring forutsetter at læreren har god tekstkompetanse og er i stand til å gi kyndig og tekstbasert veiledning til alle elever. Målet er at elevene på sikt skal kunne mestre oppgavene alene.

Korleis arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon?

Mange lærarar opplever det som ei utfordring å gi læringsfremmande respons, som elevane tar til seg og bruker for å revidere eigne arbeid. I denne ressursen viser vi korleis vi kan arbeide med undervegsvurdering, respons og revisjon i klasserommet, gjennom ein norskfagleg fagdag på vidaregåande.

Les mer

Rammer for skriving

Å gi rammer for skriving handler om å gi elevene modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster, modellere skriveprosessen og å ta i bruk skriverammer.

Les mer

Gode skrivestrategiar

Denne filmen viser eit heilskapleg undervisingsopplegg som gir lærarar kunnskap og idear til korleis dei kan arbeide for å utvikle elevane sine skrivestrategiar i dei ulike fasane av skriveprosessen.

Les mer

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

Les mer

Skrivestrategiar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer

Samskriving

Samarbeid om tekstskapingen fører til økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver.

Les mer

Tenkeskriving på ungdomstrinnet

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

Les mer

Skjermfilming og videorespons

Hva med et ekstra redskap i verktøykassa? Skjermfilming kan brukes både i undervisningen og som videorespons.

Les mer

Linjerespons

Linjerespons er en effektiv og god metode for å gi respons på elevtekster i plenum.

Les mer

Å arbeide med skrivestrategier

Forskning viser at det å arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen, er noe av det som gir elevene størst læringsutbytte i skriveopplæringen.

Les mer

Skrivevanskar

For mange elevar kan det å skrive vere vanskeleg.

Les mer