Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy

Konferansen arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Arbeid med denne nettressursen vil være et tiltak for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen. Ressursen består av fem moduler som viser hvordan de ansatte kan ta i bruk teknologi og ulike digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.

Les mer

Voksen, barn og bøker i barnehagen

Barns overgang fra barnehagen til skolen må ses på som en prosess.

Systematisk og god tilrettelegging av språkarbeid i barnehagen har effekt på barnas språklige utvikling og kompetansen de tar med seg inn i skolen. Når skolen bygger på og viderefører det barna lærte i barnehagen, bidrar det til kontinuitet i læringsprosessen.

Les mer

«Skriveopplæring? Nei, det får norsklærer’n ta seg av!»

Denne praksisfortellingen handler om hvordan en barne- og ungdomsskole kom i gang med den skolebaserte kompetanseutviklingen på området skriving.

Les artikkelen

Hva er veiledet skriving?

Hvordan tilpasse, støtte og skape engasjement for skriving?

Det finnes en rekke tilnærminger eller metoder lærere kan velge mellom. Veiledet skriving er en metode som flere skoler har valgt å ta i bruk. Det sentrale i denne tilnærmingen til skriving, er at veiledningen skal skje mens elevene skriver.

Se hele ressursen

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer

To andreklassinger i samtale om skriving

Her tas viktige temaer som hva er en fagtekst, hvorfor skriver man en liste og hvilken funksjon har overskriften opp.

 

 

Populære og aktuelle ressursar frå Skrivesenteret

Hausten er her! La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse populære og aktuelle pedagogiske ressursane!

Rådebank (sesong 2)

TV-serien «Rådebank 2» tar opp flere vanskelige tema knyttet til unges livssituasjon. I denne ressursen finner du skriveoppgaver som gir rom for refleksjon og mulighet for å uttrykke egne tanker og følelser.

Les mer

Bli-kjent-tekst

En skriveoppgave som fremmer vennskap og relasjoner kan være en fin start på skoleåret. Her skal elevene skrive en hyggelig og beskrivende tekst om en klassekamerat.

Les mer

Å være flerspråklig

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis?

Les mer

Veiledet skriving i praksis

På Charlottenlund barneskole får de yngste elevene veiledning mens de skriver.

Les mer

Dikt som inspirasjon til eiga skriving

Kan dikt skrive av vassekte forfattarar inspirere elevane til å skrive dikt om den merkelege tida vi er inne i?

Les mer

Hva er veiledet skriving?

Hvordan tilpasse, støtte og skape engasjement for skriving?

Les mer

Velkommen tilbake til barnehagen!

Gjennom å delta i dialoger får barna også erfaringer med å fortelle.

Les mer

Kortdikt

I denne ressursen finn du eit hefte med ei samling korte modelltekstar i kreativ skriving for ungdomstrinnet. Med heftet følgjer to forslag til undervisingsopplegg.

Les mer

Retorikk og reklame – reklamedesign

I denne ressursen ser vi på korleis reklamedesignarar nyttar ulike måtar å dramatisere bodskapen på. Deretter skal elevane designe sine eigne reklamar.

Les mer

Stortingsval – skriving i samfunnskunnskap på vgs

Korleis bruke skriving for å lære i samfunnskunnskap? Her tar vi utgangspunkt i stortingsval og knyter dette til eit heilskapleg skriveopplegg.

Les mer

Sommerminner

Gir du elevene dine i oppdrag å skrive fra sommerferien? I denne ressursen viser vi hvordan elevene kan inviteres til skriving – uavhengig av hvor sommeren ble tilbrakt og hva de opplevde.

Les mer

«Slik styres Norge»

Stortingsvalg er grunnsteinen i demokratiet vårt, og hvert fjerde år velges 169 representanter til Stortinget for å ta viktige beslutninger på vegne av hele samfunnet. Hva kan elevene dine om styresettet og valgordningen i Norge?

Les mer

Natursti for hele familien

En natursti som aktivitet samsvarer med mange av rammeplanens krav og forventninger til barnehagen, og den kan være en brobygger mellom barnas hjem og barnehagen.

Les mer

Skriverammer

Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.

Les mer
Lysholm
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Følg med på bloggen til Institutt for lærerutdanning!

På denne bloggen skriver ansatte og studenter ved NTNU om mennesker, kommunikasjon, kunst, organisasjoner og samfunnsforhold.
 
 

Leiter du etter hefta våre?

Alle hefta våre er no tilgjengelege som utskriftklare PDF-filer i A4.

Gå til arkivet