Kunstig intelligens i form av språkmodeller som ChatGPT, Gemini og Copilot har de siste årene gjort sitt inntog i undervisningssektoren. Utviklingen går raskt og tar stadig nye og uventede vendinger. Her er et forslag til hvordan lærere og elever kan utforske språkmodeller i klasserommet slik landskapet ser ut for øyeblikket.

I dette undervisningsopplegget viser vi eksempler på hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Målet er at elevene skal reflektere og tenke kritisk rundt hvordan bruk av sosiale medier påvirker holdninger, selvbilde og identitet.

Nye ressursar frå Skrivesenteret

La deg inspirere til å prøve ut noko nytt med desse nye og aktuelle pedagogiske ressursane!

Vurdering av elevtekster på 1.–3. trinn

FUS-prosjektet har utviklet et verktøy for vurdering av elevtekster på småtrinnet.

Les mer

Setningsstartere, bindeord og ordbanker

Skriverammer med setningsstartere kan gjøre det lettere å komme i gang med skrivingen, og de kan være til hjelp i planleggingsfasen av teksten. Med bindeord og ordbanker skapes variasjon i språket og flyt i teksten.

Les mer

Utforsking av kunstig intelligens i klasserommet

Kunstig intelligens i form av språkmodeller som ChatGPT, Gemini og Copilot har de siste årene gjort sitt inntog i undervisningssektoren. Her er et forslag til hvordan lærere og elever kan utforske språkmodeller i klasserommet.

Les mer

Bokstavlydhjelper

En bokstavlydhjelper kan være en god støtte for elevene når de er usikre på hvordan de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem).

Les mer

Kompetanseløftet og inkluderende språkarbeid

Hvordan kan du legge til rette for fellesskap og inkludering i barnehagens språkarbeid? I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og de skal oppleve å være i positive samspill med andre barn og voksne. Relasjoner anerkjennes i et inkluderende fellesskap, der de voksne følger barnas initiativ og interesser i språkarbeidet.

Les mer

Vlogg – å utforske matematikk på ungdomstrinnet

Vlogging gir elevene andre muligheter til å tilegne seg kunnskap og demonstrere den i matematikkfaget. Det kan være en gruppeaktivitet der alle elevene bidrar i planlegging, utvikling av innhold, produksjon og ferdigstilling. Denne ressursen viser hvordan elever på 9. trinn brukte vlogging for å utforske statistikk og sannsynlighet.

Les mer

Lekestart i skolen

Åsvang skole har innført lek på starten av skoledagen for alle førsteklassingene. Dette ble så vellykket at de har utvidet ordningen til å også gjelde for andre- og tredjeklassingene.

Les mer

Språkarbeid i hverdagssituasjonene på småbarnsavdelinger

Hvordan kan vi legge til rette for samtaler og samhandling om det som skjer i hverdagen sammen med alle barn, uansett språklig eller kulturell bakgrunn?

Les mer

 

Aktuelle saker frå Skrivesenteret

Skrivesenteret er involvert i ei rekke ulike aktivitetar. Her kan du lese om dei siste resultata frå forskingsfronten, aktuelle nyheitssaker eller finne døme på korleis Skrivesenteret kan vere ein utviklingspartnar i desentralisert kompetanseutvikling.

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

15. mai 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. I denne rapporten presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.

Les mer

Spørreundersøkelse om KI og skriveopplæring

3. april 2024

Vil du hjelpe Skrivesenteret med å få mer kunnskap om hvordan kunstig intelligens brukes i skriveopplæringen?

Les mer

NKUL 2024

18. mars 2024

Oppdag Barnehageløypa på NKUL 2024! Fra Skrivesenteret deltar Heidi Sandø med faglig bidrag.

Les mer

Nye redaktører for tidsskriftet Writing & Pedagogy

14. februar 2024

Professorene Gustaf B. Skar og Jessica Early tar over som hovedredaktører for Writing & Pedagogy (WAP), med virkning fra 1. mars 2024.

Les mer

Ny artikkel av Gustaf Skar med fleire

3. januar 2024

Artikkelen er frå ein studie som undersøkjer i kva grad observerbare trekk ved undervisninga i språkfag kan forklare variasjonar i leseprestasjonar hos elevar på ungdomstrinnet.

Les mer

Forsking på standpunktvurdering

20. desember 2023

Implementering av nye læreplanar er ein kompleks prosess som involverer endringar i det faglege innhaldet og i pedagogiske tilnærmingar. Men korleis blir vurderingspraksisen påverka?

Les mer

Kan langtidsoppgåver vere eit godt alternativ til eksamen?

20. desember 2023

I 2024 skal over 100 vidaregåande skular prøve ut langtidsoppgåve som ein del av undervisninga. Ei forskingsgruppe frå Institutt for lærarutdanning ved NTNU skal følgje tett med på utprøvinga for å vurdere om langtidsoppgåver kan vere eit godt alternativ eller supplement til eksamen.

Les mer

Skrivesenteret bidrar på Media & Learning 2023

9. juni 2023

Konferansen blir halden i Leuven, og vi held eit innlegg om vlogg-prosjekta som er gjennomført på mellomtrinn, ungdomsskule og vgs yrkesfag.

Les mer

Nordmøre-modellen

23. mai 2023

Skrivesenteret har siden 2018 vært utviklingspartner i Oppvekstnettverk Nordmøre (ONNM). Det regionale nettverket for oppvekstsektoren består av åtte kommuner som jobber langsiktig om å skape gode og meningsfylte liv for barn og unge.

Les mer

WRAB 2023

1. mars 2023

Writing Research Across Borders 2023 ble avholdt i Trondheim med Skrivesenteret som medarrangør. Tema for konferansen var «From early literacy learning to writing in professional life».

Les mer

Uvanleg norsktime blir hylla

1. februar 2023

– Ein treng ikkje vere flink i grammatikk og rettskriving for å lage ei god historie, seier forfattar og journalist Guttorm Eskild Nilsen. Kreativ skriving bør vere ein fast del av den skrivinga elevane får prøve og får utvikle i skulen, seier senterleiar Arne Johannes Aasen.

Les mer

Artikkel: The Complexity of Assignment Design

24. januar 2023

Sindre Dagsland, Anne Holten Kvistad og Hildegunn Otnes har publisert artikkel med tittelen «The Complexity of Assignment Design: Functional Dimensions and Semiotic Domains in Assignments Designed by Teachers in the NORM-project».

Les mer

Nytt skrivesenter ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien

21. desember 2022

I høst fikk vi på Skrivesenteret besøk av en gruppe lærere og elever fra det nyoppstartede skrivesenteret ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Les mer

Kurs om overgangen mellom barnehage og skule

12. desember 2022

Heidi og Iris heldt digitalt kurs om overgangen mellom barnehage og skule i regi av Utdanningsforbundet. Kurset er omtalt på utdanningsnytt.no.

Les mer

 

DEKOM

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 DEKOM, en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Skrivesenteret kan være din utviklingspartner!

Les mer

REKOM

REKOM – Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Skrivesenteret kan være en samarbeidspartner.

Les mer