Program Skriv! Les! 11.05 2022

Programmet for Skriv! Les! 2022 er endelig klart!

Onsdag 11.05

Clarion hotell Trondheim

09:15 - 10:15

Hovedforedrag

Kristine Kabel, lektor ved Aarhus universitet

Elevers skriveudvikling i lyset af digitale muligheder

(ordstyrer: Kjersti Lundetræ

10:15 - 10:45

Pause med pausemat

10:45 - 12:15

Parallell Q, R, S, T, U, V samt postersesjon

12:15 - 13:15 

Lunsj

13:15 - 14:45 

Parallell W, X, Y, Z, Æ, Ø samt postersesjon

14:45 – 15:00

 Pause med pause mat

15:00 - 16:30

Parallell Å, AAsamt postersesjon

Parallell Q (Rom: Vega)

Iris Hansson Myran & Anne Kathrine Hundal  
Støttende stillas i begynneropplæringa i skriving 

Daroon Yassin Falk, Anne Kathrine Hundal, Lennart Jølle & Marit Olave Riis-Johansen 
«Jeg skal skrive og dere skal bestemme hva som skal stå». Lärares kommunikativa strategier under samskrivande i årskurs 1 

Daroon Yassin Falk & Lennart Jølle 
Småtrinnslæreres syn på den første skriveopplæringa 

Ordstyrer: Lennart Jølle

Parallell R (Rom: 3D)

Vibeke Christensen
Elevinitieret feedback 

Hildegunn Støle 
Storskalaundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater 

Ordstyrer: Hildegunn Støle 

Parallell S (Rom: 3C)

Michael Tengberg & Gustaf B. Skar 
Undervisningens betydelse för elevers läsförmåga

Anne Mangen, Toril Frafjord Hoem, Hildegunn Støle & Hans Erik Bugge 
Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging (DigUp)? 

Ragnhild Engdal Jensen & Astrid Roe 
Å lese på papir og skjerm. En studie av elevers metakognitive ferdigheter, lesestrategier, preferanser og engasjement

Ordstyrer: Gustaf B. Skar

Parallell T (Rom: Sirius)

Randi Høyland & Hilde Christine Hofslundsengen
Meiningsskaping i digital bildeboklesing mellom barn med fleirspråkleg bakgrunn og barnehagelærarar 

Sindre Dagsland & Irmelin Kjelaas 
Transspråking gjennom sanglyrikk og estetiske læringsprosesser – hva skjer når nyankomne ungdommer skal lage låter sammen under veiledning av lærerstudenter og profesjonelle artister? 

Ewa Bergh Nestlog, Päivi Juvonen, Sofia Svensson & Jenny Uddling 
Flerspråkighet som resurs i samarbetsuppgifter 

Ordstyrer: Irmelin Kjelaas

Parallell U (Rom: Polaris)

Helene Berntsen, Linda Wheeldon & Oddny Judith Solheim
Dysleksi eller bare flerspråklig?

Gunilla Almgren Bäck & Idor Svensson 
Writing disability among children with dyslexia: An intervention study using assistive technology 

Line Møller Daugaard 
Hvad gælder som passende bøger i vuggestuen? Top-down og indefra-perspektiver på kvalitet i arbejdet med sprog og literacy  

Ordstyrer: Line Møller Daugaard

Parallell V (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Teksten som problem: Partnerskapsbasert praksisutvikling i norskfaget på mellomtrinnet 

Atle Skaftun, Åse Kari Hansen Wagner, Hege Rangnes, Ingeborg M. Jensen, Eva Hultin, Ingeborg M. Berge & Margrethe Sønneland

Moderator: Lene Storgaard Brok

Parallell W (Rom: Sirius)

Wenke Mork Rogne, Siv Måseidvåg Gamlem & Lina Rebekka Kobberstad 
Læreres bruk av digitale læringsressurser som skrivestøtte i begynneropplæringen

Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Siv Måseidvåg Gamlem & Per Henning Uppstad
Effects of modality (hand vs. typing) used in initial writing instruction

Helene Dahlström, Maria Rasmusson & Ulla Damber
Literacymiljön i svenska förskolor / The literacy environment in Swedish preschools

Ordstyrer: Wenke Mork Rogne

Parallell X (Rom: 3D)

Henriette Romme Lund
Børns læselyst – præsentation af en ny forskningsoversigt

Martin Blok Johansen & Tatjana Kielland Samoilow 
«Jeg har skrevet hele natten, så jeg er helt øm i tungen» – om højtlæsning som æstetisk praksis 

Henriette Hogga Siljan, Camilla Gudmundsdatter Magnusson & Kirsti Klette 
Undervisningens eksposisjon. En undersøkelse av hvordan norsklærere på 8. trinn starter opp undervisningsøkter der lesing står sentralt 

Ordstyrer: Henriette Romme Lund

Parallell Y (Rom: Vega)

Margunn Mossige, Helle Bundgaard Svendsen, Laura Kongsskov & Erik Arendal 
Hvordan er nordisk skriveteknologi tilpasset de behov en skriver med dysleksi har i transkripsjondelen av skriveprosessen?

Grete Dolmer, Nina Berg Gøttsche, Helle Bundgaard Svendsen & Sara Mose Lindholm Pedersen 
Dyslektiske elevers strategibrug under tekstproduktion - et Verbal Protocol-studie 

Helle Bundgaard Svendsen & Ayoe Quist Henkel 
Lydakademiet 

Ordstyrer: Margunn Mossige

Parallell Z (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Samtaleanalytisk intervensjon i lærerutdanningen (CAiTE) - Hvilken nytte kan norsklærerprofesjonen ha av samtaleanalytisk forksning på muntlig eksamen?

Karianne Skovholt, Maria Vonen, Marit Solem & Agnete Bueie 

Moderator: Synnøve Matre 

Parallell Æ (Rom: 3C)

Kristin Torjesen Marti & Kaja Bjølgerud Grimgsgaard 
Hvordan blir man en skolestarter? En tekstanalyse av tre nyere billedbøker om å begynne på skolen 

Ingeborg Margrete Berge, Arild Michel Bakken & Atle Skaftun 
Tekstsamtaler på 2. trinn: på sporet av norskfaglig tekstarbeid 

Arne Olav Nygard 
Kunnskapsbygging i naturfagundervisinga på mellomtrinnet 

Ordstyrer: Arne Olav Nygard

Parallell Ø (Rom: 3C)

Turi Marte Brandt Ånerud
Hvordan kommer selvstendighet til syne i masterveiledning? 

Eline Margrete Hjellum 
Vurderingsseminar som metode i skrivedidaktikkundervisningen i lærerutdanningen 

Kristin Kibsgaard Sjøhelle & Hjalmar Eiksund 
Vurderingspraksisar av og i norsk munnleg 

Ordstyrer: Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Parallell Å (Rom: 3D)

Anette Brekke 
Myndiggjøring gjennom meningsskaping i digitale verktøy

Irmelin Kjelaas 
Grafosentrisme som gatekeeping. Skriftspråksideologi i opplæringa for nyankomne elever 

Øystein A. Vangsnes, Kristine Bårdsen & Björn Lundquist 
Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie 

Ordstyrer: Anette Brekke

Parallell AA (Rom: Vega)

Ragnhild Lyngved Staberg, Eli Munkebye, Eldri Scheie & Teresa Berglund
Norwegian and Swedish primary teachers’ perception of critical thinking

Cecilie Weyergang 
Hvordan granske tekster kritisk? En intervjustudie om ungdomsskolelæreres forståelse av kritisk lesing 

Gro Ulland & Ingrid Nestås Mathisen 
På gull- eller sølvfat? Fattigdomsproblematikk og kritisk lesing i 7.klasse  

Ordstyrer: Gro Ulland

Posteroversikt

Anna Nissen
Cognitive activation som en indikator på undervisningskvalitet i svensk och norsk skönlitteraturundervisning 

Viktoria Holsey Foss 
Adolescents' mind wandering during reading on paper and screen 

Marte Pupe Støyva 
Korleis forske på akademisk lesing i ei digital tid?  

Tone Louise Stranden 
Å skape rom for elevers aktive deltakelse i høytlesningshendelser   

Anne Bock 
Hvordan kan man forske empirisk i relationen mellem skrivning og dannelse?  

Catharina Tjernberg & Karin Forsling
Teaching Strategies and Student Learning – Teacher Perspective on Inclusive Practices 

Katrine Nag Vatne 
Bruk av digitale verktøy i den norskfaglige skriveopplæringen på mellomtrinnet  

Elin Strømman  
Elevperspektiver på iPadens muligheter og begrensninger i skriveprosessen 

Program Skriv! Les! 10.05 2022

Programmet for Skriv! Les! 2022 er endelig klart!

Tirsdag 10.05

Clarion hotell Trondheim

08:30 - 09:00

Registrering (ikke for de som allerede har gjort det) og kaffe

09:00 - 09:15

Velkommen v/ Arne Johannes Aasen, senterleder

09:15 - 10:15

Hovedforedrag

Gert Rijlaarsdam, professor ved University of Amsterdam, professor II ved Skrivesenteret

Considering research designs for writing studies

(ordstyrer: Arne Johannes Aasen) 

10:15 - 10:30

Pause med pausemat

10:30 - 12:00

Parallell A, B, C, D, E

12:00 - 13:00 

Lunsj

13:00 - 14:30

Parallell F, G, H, I, J, K

14:30 – 14:45

 Pause  

14:45 - 15:45

Hovedforedrag

Oddny Solheim, professor ved Universitetet i Stavanger

Fra forskningsfunn til praksisendring

(ordstyrer: Gustaf B. Skar) 

15:45 - 16:00

Pause med pausemat

16:00 - 17:30

Parallell L, M, N, O, P samt postersesjon

17:30

Fritid

19:30

Festmiddag i Banksalen

Parallell A

Symposium: Funksjonell skriving i de første skoleårene - oppsummering av funn 

Gustaf B. Skar, Randi Solheim & Daroon Yassin Falk 

Moderator: Ewa Bergh-Nestlog 

Ordstyrer: Arne Johannes Aasen

Parallell B

Peter Hobel
Forsker-praktiker-samarbejde om udvikling af faglig skrivning i gymnasiet. Præsentation af et forskningsdesign og en caseanalyse

Solveig Troelsen 
Eksamensskrivning som social handling – at forstå og studere eksamensskrivning i kontekst 

Camilla Håkansson 
Ämnesspecifik litteracitet i flerspråkig undervisningskontext 

Ordstyrer: Solveig Troelsen

Parallell C

Toril Frafjord Hoem & Åse Kari Hansen Wagner
Leseleksens plass i norskfaget på andre trinn 

Tarja Alatalo, Annie-Maj Johansson & Sari Vuorenpää 
Läs- och skrivutvecklande undervisning i ämnesområdena språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, teknik och samhälle samt lek i förskoleklass? 

Torben Mundbjerg 
Nabosprogsdidaktik i de skandinaviske læreruddannelsers modersmålsfag 

Ordstyrer: Åse Kari Hansen Wagner

Parallell D

Britt Iren Nordeide & Maria Kjosås Berge
Endrar desentralisert kompetanseutvikling lesepraksis på ein 1-10 skule? 

Henrik Balle Nielsen 
Profiterer andetsprogslæsere så meget som førstesprogslæsere af eksplicit undervisning i inferensdragning i fagtekslæsning? - et lodtrækningsforsøg i 4. klasser Torben 

Bjarte Furnes 
Stabilitet og sammenheng mellom ordlesing og rettskriving på tvers av ulike skriftspråk: En longitudinell studie fra 1.-4. trinn 

Ordstyrer: Bjarte Furnes

Parallell E

Michael Tengberg
Att utveckla skolans litteratursamtal. Ämnesdidaktisk analys av en möjlig forskningsdesign 

Aslaug Fodstad Gourvennec & Margrethe Sønneland 
Litterære samtaler i Skandinavia – en systematisk kartlegging 

Martin Blok Johansen 
Friktionalitet og elevtekster 

 Ordstyrer: Aslaug Fodstad Gourvennec

Parallell F (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Tidig skrivutveckling ur forskar-, lärar- och bedömningsperspektiv

Jesper Bremholm, Kristine Kabel, Caroline Liberg & Gustaf B. Skar 

Moderator: Kjell Lars Berge 

Ordstyrer: Jesper Bremholm

Parallell G (Rom: Polaris)

Bjørghild Kjelsvik & Cornelia Egge
Toskriftskompetanse og nynorsk i lærarutdanninga 

Ayoe Quist Henkel & Alice Bonde Nissen 
E-bogens boghed. Udvikling af didaktiske strategier til at opleve og læse e-bøger 

Maria Rasmusson, Charlotte  Engblom & Maria  Westman    
Ungas möte med texter i TikTok 

Ordstyrer: Maria Westman

Parallell H (Rom: Vega)

Miriam Emilie Choi-Natvik
En pedagogisk designbasert tilnærming til undervisningsstøtte på mellomtrinnet: En utforskning av hvordan kvaliteten på læreres tilbakemelding fremmer elevers innsats og utholdenhet når de leser krevende sakprosatekster i fag 

Karen Bauer, Randi Farstad, Thea S. Opdal & Hildegunn Otnes 
Å forske på egne responspraksiser – muligheter og utfordringer 

Celine Simers, Joke Dewilde & Tove Stjern Frønes 
Ungdomsskoleelevers kritiske tilnærming til transspråklige sangtekster i norskundervisningen 

Ordstyrer: Hildegunn Otnes

Parallell I (Rom: 3C)

Gunhild Kvåle
Digitale bildebanker og kritisk literacy 

Esben Kamstrup 
Wikipedia som arena for kunnskapsproduksjon 

Aslaug Veum & Marthe Øidvin Burgess 
Utvikling av kritisk visuell literacy hjå elevar på ungdomstrinnet 

Ordstyrer: Gunhild Kvåle

Parallell J (Rom: 3D)

Pernilla Andersson Varga, Anna Maria Hipkiss & Susanne Staf
Att försöka få grepp om genrepedagogik(en) i den svenska skolkontexen

Nina Berg Gøttsche, Anne-Mette Veber Nielsen & Lene Storgaard Brok
Indsatser i små grupper for elever med læsevanskeligheder 

Julie Arntzen, Oddny Judith Solheim & Njål Foldnes 
Hvordan utvikler lesing og motivasjon for lesing seg for elever som strever med henholdsvis avkoding og/eller språkforståelse på første trinn? 

Ordstyrer: Oddny J. Solheim

Parallell K (Rom: Sirius)

Inge van de Ven, Anne Mangen & Frank Hakemulder
Literary Reading & Attention: Close reading, Skimming, and Cognitive Patience (A Survey-based Study) 

Yvonne Albrigtsen 
Kvalitetskriterier og litterær kompetanse - Jurymedlem i Ungdommens kritikerpris 

Ordstyrer: Yvonne Albrigtsen

Parallell L (Rom: 3C)

Jesper Bremholm, Kristine Kabel, Caroline Liberg og Gustaf B. Skar
A review of Scandinavian Writing Research between 2010 and 2020 

Mari Nygård & Anne Kathrine Hundal
Tidlige skriveres syntaktiske kompetanse 

Anne H. Kvistad & Marita B. Johansen 
Å lære å være skrivelærer på småtrinnet 

Ordstyrer: Anne Kathrine Hundal

Parallell M (Rom: Sirius)

Anders Simmelkiær Laraignou 
Når kønnet skygger for teksten: Danskfagets behov for en emancipatorisk litteraturdidaktik 

Tonje Stenseth 
Hvordan studieforberede elever i videregående skole? En mixed-methods studie av elevers kunnskapsarbeid med fokus på lesing 

 Ordstyrer: Tonje Stenseth 

Parallell N (Rom: Vega)

Anne Mangen, Sarah Bro Trasmundi & Juan Toro
Læsning, krop og kognitiv etnografi 

Lilla Magyari, Frank Hakemulder & Anne Mangen 
Popularity and literary value of classical and genre literature 

Anita Normann, Hildegunn Otnes & Maren Smedsrud Rasmussen 
Lærerstudenters akademiske skriveopplæring – hvordan og av hvem? 

Ordstyrer: Anita Norman

Parallell O (Rom: Cosmos 2)

Tove Stjern Frønes, Cecilie Weyergang, Solveig Aspelund & Celine Simers Iversen 
«Fordi de er Norges største helsekostforretning og de har sikkert forsket på alt det de sier» Progresjon i elevers kildevurderinger ved nettsøk fra 5. til 9.trinn 

Kjersti Maria Rongen Breivega, Trude Fosse, Kjellrun Hiis Hauge & Hege Emma Rimmereide 
LitEd: Fagspesifikk literacy i lærerutdannningen – et tverrfaglig intervensjonsstudium 

Øystein A. Vangsnes, Kristine Bårdsen & Björn Lundquist
Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie

Ordstyrer: Tove Stjern Frønes

Parallell P (Rom: 3D)

Cecilia Wijnbladh
Följa och främja skriftspråksutveckling i (svensk) förskoleklass 

Mette Vedsgaard Christensen 
Læseportrætter. Læseevaluering fra et elevperspektiv: Om metakognitive og affektive aspekter af elevers erfaringer med at være læsere i og udenfor skolen 

Nikolaj Elf & Peter Heller Lützen 
En ordentlig vurdering? Metodologiske overvejelser og dilemmaer ved udvikling af vurderingskriterier og -modeller til kvalitetssikring af Skriftlig fremstilling i dansk 

Ordstyrer: Mette Vedsgaard Christensen

Posteroversikt

Anna Nissen
Cognitive activation som en indikator på undervisningskvalitet i svensk och norsk skönlitteraturundervisning 

Viktoria Holsey Foss 
Adolescents' mind wandering during reading on paper and screen 

Marte Pupe Støyva 
Korleis forske på akademisk lesing i ei digital tid?  

Tone Louise Stranden 
Å skape rom for elevers aktive deltakelse i høytlesningshendelser 

Anne Bock 
Hvordan kan man forske empirisk i relationen mellem skrivning og dannelse?  

Catharina Tjernberg & Karin Forsling
Teaching Strategies and Student Learning – Teacher Perspective on Inclusive Practices 

Katrine Nag Vatne 
Bruk av digitale verktøy i den norskfaglige skriveopplæringen på mellomtrinnet  

Elin Strømman  
Elevperspektiver på iPadens muligheter og begrensninger i skriveprosessen 

Skriv! Les! 2022 – PhD-seminar

Som en del av Skriv! Les! 2022 gjennomføres en workshop for phd-kandidater/doktorander den 9. mai.

Stipendiatene sender inn og får respons på tekstene (cirka ti sider, maks 6.000 ord) fra erfarne forskere og konferansens hovedforedragsholdere. Tekstene som sendes inn bør være utkast som skal inngå i en avhandling (deler av en artikkel eller kapittel) eller ei prosjektskisse. Kom gjerne med ønsker om hva responsen skal fokusere på.

Teksten sendes tilskriv-les@skrivesenteret.no 
med «PhD-seminar» i emnefeltet innen 1. april. 

Kandidatene melder seg på kursetpå konferansens påmeldingsside.
Påmeldingsfrist: 22. april.

I workshopen vil deltakerne deles inn i grupper, og hver kandidat skal være hovedleser av en tekst, men også lese tekstene til de andre kandidatene på gruppa. På hver gruppe vil en erfaren forsker eller en av hovedforedragsholderne på konferansen gi tilbakemelding på tekstene.

Workshopen innledes med foredrag med de tre hovedforedragsholderne ved konferansen.

Påmelding til konferansenDet er åpnet for påmelding.
Påmeldingsfrist er 22.04.22

Spørsmål?Ta kontakt på: 
skriv-les@skrivesenteret.no!

Program

 09.30 

Registrering med kaffe/te og mat.

 10.00–10.30 

Innledning, presentasjonsrunde.

   
 

 Foredrag 

10.30–12.00 

Design og redesign – hva gjør man med forskningsdesign når innsamlet data ikke oppfyller forventningene? 

Foredrag ved K. Kabel, G. Rijlaarsdam og O. Solheim.

Plenumsdiskusjon.

   

12.00–13.00 

Lunsjpause 

   
 

Workshops 

 13.00–16.00 

Workshops i grupper på cirka fire deltakere, med presentasjon og diskusjon av tekster.

Skriv! Les! 2022

Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Konferansen blir arrangert for sjette gang 10. og 11. mai 2022 i Trondheim. I forkant av konferansen, 9. mai, tilbys kurs for phd-stipendiater.

Skriv! Les! ble avlyst i 2020 på grunn av covid 19-pandemien, og vi ser virkelig fram til å endelig møtes i Trondheim. Vi ønsker at denne konferansen, i tillegg til å by på gode foredrag og muligheten til å presentere egen forskning, er en sosial møteplass for kollegaer i de nordiske landene.

Hovedforedrag

Tema

Tema for Skriv! Les! 2022 er forskningsdesign. I og med at konferansen samler nordiske forskere innen literacy, lesing og skriving, er det ønskelig med bidrag som tematiserer forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av forskningsresultat på tvers av landegrensene. Hvordan kan vi samarbeide om forskningsdesign som muliggjør sammenligninger av intervensjoner og resultater på tvers av like men noe forskjellige kontekster for opplæring og literacy-praksiser?

Foreløpig program

Mandag 9. mai

09:30 – 16:30 Ph.D.-seminar på campus NTNU Kalvskinnet.
18:45 Mottakelse for alle konferansedeltakere på To Tårn, med registering for de som ønsker det.
20:00 Orgelkonsert i Nidarosdomen - gave til konferansen fra Trondheim kommune.

Tirsdag 10. mai

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 10:15 Velkommen og hovedforedrag av Gert Rijlaarsdam
10:15 – 10:30 Pause med pausemat
10:30 – 10:00 Paralleller
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Paralleller
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:45 Hovedforedrag av Oddny Solheim
15:45 – 16:00 Pause med pausemat
16:00 – 17:30 Paralleller
19:30 Festmiddag

Onsdag 11. mai

09:15 – 10:15 Hovedforedrag av Kristine Kabel
10:15 – 10:45 Pause med pausemat
10:45 – 12:15 Paralleller
12:15 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Paralleller
14:45 – 15:00 Pause med pausemat
15:00 – 16:30 Paralleller

Praktisk informasjon

Konferansested

Konferansen holdes på Clarion hotel Trondheim.

Dagen før konferansen, 9. mai, ønsker vi å møte gamle og nye kollegaer. Vi inviterer deg til en mottakelse på To Tårn klokken 18:45. Etter mottakelsen har Trondheim kommune gitt konferansen en orgelkonsert i Nidarosdomen i gave. Konsertstart kl 20:00. 

Det blir festmiddag i Banksalen den 10.mai, den koster kr 800,- , og inkluderer tre-retters middag og drikke. 

Hotel

Det er satt av hotellrom til deltakerne på Clarion hotel Trondheim. Deltakerne må selv bestille rom.

  • Send mail til:         cl.trondheim@choice.no
  • Eller ring:               +47 73 92 55 00
  • Oppgi kode:          GR022977
  • Frist:                      9. april 2022

Etter fristens utløp kan ikke hotellet garantere for ledige rom.

Reise

  • Tog til Trondheim Sentralstasjon; hotellet ligger tre minutters gange fra stasjonen.
  • Fly til Værnes; flybussen og lokaltoget stopper ved Trondheim Sentralstasjon. Tog fra Værnes er veldig billig og behagelig, men det går ikke så ofte. Husk å sjekke avgangstider før du planlegger dette. Flybuss går svært ofte fra Værnes til sentrum.

Konferansen på App

Konferansen bruker en konferanseapp der du finner detaljert og oppdatert program. Der vil du finne abstrakthefte, få påminnelser, kart og så vidrere. Konferanseappen heter MeetApp Go og kan innstalleres på mobil/nettbrett her. Det er sendt ut detaljert informasjon om dette på e-post til alle påmeldte deltakere.

Logo Skriv! Les! 2022

Konferanse-app


 

Konferanse-app for mobil
kan nå lastes ned!

Spørsmål?Ta kontakt på skriv-les@skrivesenteret.no!

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker velkommen konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat. Det vil komme et temanummer fra konferansen, med rom for inntil ti artikler. For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan det søkes arrangøren om dekking av avgiften. Frist for innsending av artikler til temanummeret er 1. november 2022. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.