Program Skriv! Les! 11.05 2022

Programmet for Skriv! Les! 2022 er endelig klart!

Onsdag 11.05

Clarion hotell Trondheim

09:15 - 10:15

Hovedforedrag

Kristine Kabel, lektor ved Aarhus universitet

Elevers skriveudvikling i lyset af digitale muligheder

(ordstyrer: Kjersti Lundetræ

10:15 - 10:45

Pause med pausemat

10:45 - 12:15

Parallell Q, R, S, T, U, V samt postersesjon

12:15 - 13:15 

Lunsj

13:15 - 14:45 

Parallell W, X, Y, Z, Æ, Ø samt postersesjon

14:45 – 15:00

 Pause med pause mat

15:00 - 16:30

Parallell Å, AAsamt postersesjon

Parallell Q (Rom: Vega)

Iris Hansson Myran & Anne Kathrine Hundal  
Støttende stillas i begynneropplæringa i skriving 

Daroon Yassin Falk, Anne Kathrine Hundal, Lennart Jølle & Marit Olave Riis-Johansen 
«Jeg skal skrive og dere skal bestemme hva som skal stå». Lärares kommunikativa strategier under samskrivande i årskurs 1 

Daroon Yassin Falk & Lennart Jølle 
Småtrinnslæreres syn på den første skriveopplæringa 

Ordstyrer: Lennart Jølle

Parallell R (Rom: 3D)

Vibeke Christensen
Elevinitieret feedback 

Hildegunn Støle 
Storskalaundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater 

Ordstyrer: Hildegunn Støle 

Parallell S (Rom: 3C)

Michael Tengberg & Gustaf B. Skar 
Undervisningens betydelse för elevers läsförmåga

Anne Mangen, Toril Frafjord Hoem, Hildegunn Støle & Hans Erik Bugge 
Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging (DigUp)? 

Ragnhild Engdal Jensen & Astrid Roe 
Å lese på papir og skjerm. En studie av elevers metakognitive ferdigheter, lesestrategier, preferanser og engasjement

Ordstyrer: Gustaf B. Skar

Parallell T (Rom: Sirius)

Randi Høyland & Hilde Christine Hofslundsengen
Meiningsskaping i digital bildeboklesing mellom barn med fleirspråkleg bakgrunn og barnehagelærarar 

Sindre Dagsland & Irmelin Kjelaas 
Transspråking gjennom sanglyrikk og estetiske læringsprosesser – hva skjer når nyankomne ungdommer skal lage låter sammen under veiledning av lærerstudenter og profesjonelle artister? 

Ewa Bergh Nestlog, Päivi Juvonen, Sofia Svensson & Jenny Uddling 
Flerspråkighet som resurs i samarbetsuppgifter 

Ordstyrer: Irmelin Kjelaas

Parallell U (Rom: Polaris)

Helene Berntsen, Linda Wheeldon & Oddny Judith Solheim
Dysleksi eller bare flerspråklig?

Gunilla Almgren Bäck & Idor Svensson 
Writing disability among children with dyslexia: An intervention study using assistive technology 

Line Møller Daugaard 
Hvad gælder som passende bøger i vuggestuen? Top-down og indefra-perspektiver på kvalitet i arbejdet med sprog og literacy  

Ordstyrer: Line Møller Daugaard

Parallell V (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Teksten som problem: Partnerskapsbasert praksisutvikling i norskfaget på mellomtrinnet 

Atle Skaftun, Åse Kari Hansen Wagner, Hege Rangnes, Ingeborg M. Jensen, Eva Hultin, Ingeborg M. Berge & Margrethe Sønneland

Moderator: Lene Storgaard Brok

Parallell W (Rom: Sirius)

Wenke Mork Rogne, Siv Måseidvåg Gamlem & Lina Rebekka Kobberstad 
Læreres bruk av digitale læringsressurser som skrivestøtte i begynneropplæringen

Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Siv Måseidvåg Gamlem & Per Henning Uppstad
Effects of modality (hand vs. typing) used in initial writing instruction

Helene Dahlström, Maria Rasmusson & Ulla Damber
Literacymiljön i svenska förskolor / The literacy environment in Swedish preschools

Ordstyrer: Wenke Mork Rogne

Parallell X (Rom: 3D)

Henriette Romme Lund
Børns læselyst – præsentation af en ny forskningsoversigt

Martin Blok Johansen & Tatjana Kielland Samoilow 
«Jeg har skrevet hele natten, så jeg er helt øm i tungen» – om højtlæsning som æstetisk praksis 

Henriette Hogga Siljan, Camilla Gudmundsdatter Magnusson & Kirsti Klette 
Undervisningens eksposisjon. En undersøkelse av hvordan norsklærere på 8. trinn starter opp undervisningsøkter der lesing står sentralt 

Ordstyrer: Henriette Romme Lund

Parallell Y (Rom: Vega)

Margunn Mossige, Helle Bundgaard Svendsen, Laura Kongsskov & Erik Arendal 
Hvordan er nordisk skriveteknologi tilpasset de behov en skriver med dysleksi har i transkripsjondelen av skriveprosessen?

Grete Dolmer, Nina Berg Gøttsche, Helle Bundgaard Svendsen & Sara Mose Lindholm Pedersen 
Dyslektiske elevers strategibrug under tekstproduktion - et Verbal Protocol-studie 

Helle Bundgaard Svendsen & Ayoe Quist Henkel 
Lydakademiet 

Ordstyrer: Margunn Mossige

Parallell Z (Rom: Cosmos 2)

Symposium: Samtaleanalytisk intervensjon i lærerutdanningen (CAiTE) - Hvilken nytte kan norsklærerprofesjonen ha av samtaleanalytisk forksning på muntlig eksamen?

Karianne Skovholt, Maria Vonen, Marit Solem & Agnete Bueie 

Moderator: Synnøve Matre 

Parallell Æ (Rom: 3C)

Kristin Torjesen Marti & Kaja Bjølgerud Grimgsgaard 
Hvordan blir man en skolestarter? En tekstanalyse av tre nyere billedbøker om å begynne på skolen 

Ingeborg Margrete Berge, Arild Michel Bakken & Atle Skaftun 
Tekstsamtaler på 2. trinn: på sporet av norskfaglig tekstarbeid 

Arne Olav Nygard 
Kunnskapsbygging i naturfagundervisinga på mellomtrinnet 

Ordstyrer: Arne Olav Nygard

Parallell Ø (Rom: 3C)

Turi Marte Brandt Ånerud
Hvordan kommer selvstendighet til syne i masterveiledning? 

Eline Margrete Hjellum 
Vurderingsseminar som metode i skrivedidaktikkundervisningen i lærerutdanningen 

Kristin Kibsgaard Sjøhelle & Hjalmar Eiksund 
Vurderingspraksisar av og i norsk munnleg 

Ordstyrer: Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Parallell Å (Rom: 3D)

Anette Brekke 
Myndiggjøring gjennom meningsskaping i digitale verktøy

Irmelin Kjelaas 
Grafosentrisme som gatekeeping. Skriftspråksideologi i opplæringa for nyankomne elever 

Øystein A. Vangsnes, Kristine Bårdsen & Björn Lundquist 
Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie 

Ordstyrer: Anette Brekke

Parallell AA (Rom: Vega)

Ragnhild Lyngved Staberg, Eli Munkebye, Eldri Scheie & Teresa Berglund
Norwegian and Swedish primary teachers’ perception of critical thinking

Cecilie Weyergang 
Hvordan granske tekster kritisk? En intervjustudie om ungdomsskolelæreres forståelse av kritisk lesing 

Gro Ulland & Ingrid Nestås Mathisen 
På gull- eller sølvfat? Fattigdomsproblematikk og kritisk lesing i 7.klasse  

Ordstyrer: Gro Ulland

Posteroversikt

Anna Nissen
Cognitive activation som en indikator på undervisningskvalitet i svensk och norsk skönlitteraturundervisning 

Viktoria Holsey Foss 
Adolescents' mind wandering during reading on paper and screen 

Marte Pupe Støyva 
Korleis forske på akademisk lesing i ei digital tid?  

Tone Louise Stranden 
Å skape rom for elevers aktive deltakelse i høytlesningshendelser   

Anne Bock 
Hvordan kan man forske empirisk i relationen mellem skrivning og dannelse?  

Catharina Tjernberg & Karin Forsling
Teaching Strategies and Student Learning – Teacher Perspective on Inclusive Practices 

Katrine Nag Vatne 
Bruk av digitale verktøy i den norskfaglige skriveopplæringen på mellomtrinnet  

Elin Strømman  
Elevperspektiver på iPadens muligheter og begrensninger i skriveprosessen