Språkleik og språkarbeid – ei kjelde til språkutvikling

Barnehagen er med på å byggje ein solid grunnmur for seinare lesing og skriving. Denne grunnmuren skal vere med på å ruste barna slik at dei får ein sterk språkleg basis som dannar grunnlaget for livslang læring. Barna må få ferdast i eit variert språkmiljø der dei får oppleve glede ved å bruke språket aktivt og kommunisere med kvarandre gjennom samtalar, utforsking, undring og leik som bidreg til utvikling av ordtilfang og språkforståing.

Helhetlig tenking og inkluderende praksis

Hvordan drive kompetanseutvikling gjennom prosessorientert arbeid i barnehagen? Gjennom et helt barnehageår har temaet for hele barnehagen vært trær, og arbeid med leire og tegning har vært sentralt. I denne ressursen følger vi en spennende reise i trærnes verden sett ut ifra barnas og de ansattes perspektiver.

Å støtte barns utforsking av skriftspråket

Barn møter bokstaver på butikken, i barnehagen, i tv- og medieverden og de observerer eldre barn og voksne som leser og skriver. Bokstavene blir symboler på en verden som også barnehagebarna ønsker å være en del av.

Barn kan oppdage skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving før de har lært seg bokstavlydene. Det er viktig at de voksne er til stede og støtter og veileder barna i deres lek og utforskning av skriftspråket.

Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving

Hvordan bruke bildebøker som inspirasjon til språklig utforsking?

Gå til ressursen

Små skrivere, unge forfattere

Å få lage egne bøker kan virke som en bro mellom lek og læring i barnehagen.

Gå til ressursen

Hvordan bruke bøker som inspirasjon til tekstskaping?

Et skriveprosjekt som støtter barnas lek med og utforsking av skriftspråket.

Gå til ressursen

Korleis kan vi utforske bokstavane saman med barna?

I rammeplanen står det at barna i barnehagen skal få erfaringar med bokstavane.

Gå til ressursen

Kultur for høytlesning og tekstskaping blant de yngste

Bruk bøker som inspirasjon i språkarbeid i barnehagen.

Gå til ressursen

En lesende barnehage

Et språkprosjekt som inspirerte barna til å utforske språket.

Gå til ressursen

Å bade i språk

Hvordan kan personalet i barnehagen legge til rette for språklek som støtter barnas språkutvikling?

Gå til ressursen

Overgang fra barnehage til skole

Overgangen fra barnehage til skole kan være både spennende og skremmende for mange barn. Kontinuitet i overgangsarbeidet er nødvendig, slik at barna kan få en trygg og god overgang til skolen. På denne sida har vi samlet flere ressurser som kan støtte barnehager og skoler i overgangsarbeidet.

Aktuelle ressursar

Populære og aktuelle ressursar frå Skrivesenteret

Ordjakt

I denne ressursen viser vi hvordan lek og læring henger sammen når første trinn driver med skriveopplæring.

Les artikkel

Brev til barnehagen

I denne ressursen følger vi en førsteklasse fra de skriver brev til barnehagen og frem til de leverer dem personlig. Denne skriveoppgaven både inspirerte og motiverte elevene.

Les artikkel

Bokstavleik på Nidarvoll skole

I denne filmen viser vi ulike aktivitetar ein kan gjere med bokstavane.

Les artikkel

Digital praksis i barnehagen

Analoge og digitale verktøy fungerer best når dei blir nytta saman. Teknologi og digitale verktøy bør vere like tilgjengelege ute på turar som inne på avdelinga i barnehagen, særleg når vi veit at dei fleste barnehagebarn oppheld seg mykje ute i løpet av dagen.

Her har vi samla nokre artiklar som handlar om den digitale praksisen i barnehagen.

Språkarbeid og digital praksis

Barn kan utvikle eit rikt omgrepsapparat gjennom sin utforsking og leik med digital teknologi i barnehagen. Denne teksten vil gi nokre få døme på korleis språkarbeid kan gå føre seg i ein digital praksis, men det finst mange fleire moglegheiter for korleis det kan gjerast. Slik kan dei sjå nærare på småkrypa og oppdage og undre seg over fleire detaljar.

Les artikkel

Digital praksis med de yngste barna i barnehagen

I Ila barnehage får de yngste muligheten til å utforske sine omgivelser på mange ulike måter, også ved bruk av digitale verktøy. Ved bruk av mikroskop får de studere småkryp og insekter. Slik kan de se nærmere på småkrypene og oppdage og undre seg over flere detaljer.

Les artikkel

Ein leikande og utforskande tilnærming til læring

Barn er naturleg nysgjerrige, leikande og utforskande i møte med omgivnadene sine, noko som gjer at dei gjerne kallast for små forskarar. Den leikande og utforskande tilnærminga bør vere vegvisar i den digitale praksisen til barnehagen.

Les artikkel

Digitale møteplasser i barnehagen

Digitale møteplasser kan både inspirere barn til å være undersøkende, og de kan være en plass hvor barnet selv skaper noe kreativt og utvider sin kunnskap om ulike artefakter og fenomener. Kunnskap konstrueres i samhandling og i sosiale kontekster, slik også digitale møteplasser i barnehagen kan gjøre.

Les artikkel

Utvikling av personalet sin profesjonsfaglege digitale kompetanse

Ulike kartleggingar av den digitale tilstanden i norske barnehagar viser at barnehagetilsette ønsker og har behov for meir kunnskap om digitale verktøy i praksis.

Les artikkel

Profesjonsfagleg digital kompetanse

Profesjonsfagleg digital kompetanse handlar om å forstå korleis digital teknologi påverkar oss og kan endre og utvikle innhaldet i fagområda, korleis teknologien kan gjere rik og utvide praksisen til barnehagen, samtidig som vi møter han med sunn skepsis og eit kritisk blikk.

Les artikkel

Digital infrastruktur i barnehagen

Det å ha mye teknologi og mange ulike digitale verktøy gir ikke nødvendigvis en god praksis. Det er likevel nødvendig at man har kunnskap om teknologi og ulike digitale verktøy som kan brukes, og at de er tilgjengelige for både barn og voksne.

Les artikkel

Den digitale kvardagen til barn

I dag veks barn opp i ein digital verd, og det kan seiast at dei har ein digital barndom. Dei blir vurderte som digitalt innfødde. Dette inneber at dei rører seg lett mellom teknologi og ulike analoge verktøy, utan at dei skil mellom dei.

Les artikkel

Gjeldande føringar for den digitale praksisen i barnehagen

Digital praksis i barnehagen har komme inn som ein eigen arbeidsmåte i ny rammeplan, og skal bidra til barn sin leik og deira kreativitet og læring.

Les artikkel