Språklek og språkarbeid – en kilde til språkutvikling

Barnehagen er med på å bygge en solid grunnmur for senere lesing og skriving. Denne grunnmuren skal være med på å ruste barna slik at de får en sterk språklig basis som danner grunnlaget for livslang læring. Barna må få ferdes i et variert språkmiljø der de får oppleve glede ved å bruke språket aktivt og kommunisere med hverandre gjennom samtaler, utforskning, undring og lek som bidrar til utvikling av ordforråd og språkforståelse.

Velkommen tilbake til barnehagen

Barnehageansatte skal snart ta imot mange forventningsfulle barn som kommer løpende inn porten igjen etter flere uker hjemme. Hvordan skal man ta imot barna etter en lang periode borte fra barnehagen? 

Gjennom å delta i dialoger får barna også erfaringer med å fortelle.

Les mer

Overgang frå barnehage til skole

Vil du høyre kva førskulebarn sjølv synest dei lærer i barnehagen? Dei fortel òg om korleis dei trur lærarane er, og korleis dei trur det vil bli å byrje på skolen.

Filmen viser òg barn som nettopp har byrja i første klasse. Dei fortel om kva dei lærer på skolen, og om det er noko av det dei lærte i barnehagen som dei har bruk for i skolen.

Les meir om overgangen frå barnehage til skole.

Å støtte barns utforsking av skriftspråket

Barn møter bokstaver på butikken, i barnehagen, i tv- og medieverden og de observerer eldre barn og voksne som leser og skriver. Bokstavene blir symboler på en verden som også barnehagebarna ønsker å være en del av.

Barn kan oppdage skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving før de har lært seg bokstavlydene. Det er viktig at de voksne er til stede og støtter og veileder barna i deres lek og utforskning av skriftspråket.

Små skrivere, unge forfattere

Å få lage egne bøker kan virke som en bro mellom lek og læring i barnehagen.

Gå til ressursen

Hvordan bruke bøker som inspirasjon til tekstskaping?

Et skriveprosjekt som støtter barnas lek med og utforsking av skriftspråket.

Gå til ressursen

Korleis kan vi utforske bokstavane saman med barna?

I rammeplanen står det at barna i barnehagen skal få erfaringar med bokstavane.

Gå til ressursen

Kultur for høytlesning og tekstskaping blant de yngste

Bruk bøker som inspirasjon i språkarbeid i barnehagen.

Gå til ressursen

En lesende barnehage

Et språkprosjekt som inspirerte barna til å utforske språket.

Gå til ressursen

Å bade i språk

Hvordan kan personalet i barnehagen legge til rette for språklek som støtter barnas språkutvikling?

Gå til ressursen

Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole

Hvordan utvikler barns språklige bevissthet seg? Og hvordan løfte fram barns tidlige skriving som en viktig del av språkarbeidet?

I denne fagfilmen gir Marit Semundseth, førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, et innblikk i hvordan barns språklige bevissthet utvikles, og løfter fram barns tidlige skriving som en viktig del av språkarbeidet i barnehagen.

Se filmen

Digital praksis i barnehagen

Analoge og digitale verktøy fungerer best når dei blir nytta saman. Teknologi og digitale verktøy bør vere like tilgjengelege ute på turar som inne på avdelinga i barnehagen, særleg når vi veit at dei fleste barnehagebarn oppheld seg mykje ute i løpet av dagen.

Her har vi samla nokre artiklar som handlar om den digitale praksisen i barnehagen.

Språkarbeid og digital praksis

Barn kan utvikle eit rikt omgrepsapparat gjennom sin utforsking og leik med digital teknologi i barnehagen. Denne teksten vil gi nokre få døme på korleis språkarbeid kan gå føre seg i ein digital praksis, men det finst mange fleire moglegheiter for korleis det kan gjerast. Slik kan dei sjå nærare på småkrypa og oppdage og undre seg over fleire detaljar.

Les artikkel

Digital praksis med de yngste barna i barnehagen

I Ila barnehage får de yngste muligheten til å utforske sine omgivelser på mange ulike måter, også ved bruk av digitale verktøy. Ved bruk av mikroskop får de studere småkryp og insekter. Slik kan de se nærmere på småkrypene og oppdage og undre seg over flere detaljer.

Les artikkel

Ein leikande og utforskande tilnærming til læring

Barn er naturleg nysgjerrige, leikande og utforskande i møte med omgivnadene sine, noko som gjer at dei gjerne kallast for små forskarar. Den leikande og utforskande tilnærminga bør vere vegvisar i den digitale praksisen til barnehagen.

Les artikkel

Digitale møteplasser i barnehagen

Digitale møteplasser kan både inspirere barn til å være undersøkende, og de kan være en plass hvor barnet selv skaper noe kreativt og utvider sin kunnskap om ulike artefakter og fenomener. Kunnskap konstrueres i samhandling og i sosiale kontekster, slik også digitale møteplasser i barnehagen kan gjøre.

Les artikkel

Utvikling av personalet sin profesjonsfaglege digitale kompetanse

Ulike kartleggingar av den digitale tilstanden i norske barnehagar viser at barnehagetilsette ønsker og har behov for meir kunnskap om digitale verktøy i praksis.

Les artikkel

Profesjonsfagleg digital kompetanse

Profesjonsfagleg digital kompetanse handlar om å forstå korleis digital teknologi påverkar oss og kan endre og utvikle innhaldet i fagområda, korleis teknologien kan gjere rik og utvide praksisen til barnehagen, samtidig som vi møter han med sunn skepsis og eit kritisk blikk.

Les artikkel

Digital infrastruktur i barnehagen

Det å ha mye teknologi og mange ulike digitale verktøy gir ikke nødvendigvis en god praksis. Det er likevel nødvendig at man har kunnskap om teknologi og ulike digitale verktøy som kan brukes, og at de er tilgjengelige for både barn og voksne.

Les artikkel

Den digitale kvardagen til barn

I dag veks barn opp i ein digital verd, og det kan seiast at dei har ein digital barndom. Dei blir vurderte som digitalt innfødde. Dette inneber at dei rører seg lett mellom teknologi og ulike analoge verktøy, utan at dei skil mellom dei.

Les artikkel

Gjeldande føringar for den digitale praksisen i barnehagen

Digital praksis i barnehagen har komme inn som ein eigen arbeidsmåte i ny rammeplan, og skal bidra til barn sin leik og deira kreativitet og læring.

Les artikkel

Å være flerspråklig

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis?

Her har vi samlet fem fagfilmer om det flerspråklige perspektivet. I disse filmene presenterer Irmelin Kjelaas forskning og ulike teorier om flerspråklighet og andrespråkinnlæring. Irmelin er førsteamanuensis i norsk ved NTNU og har forsket på hvordan barn og unge lærer norsk som andrespråk.

Se filmene

Høsten er her!

Barn trives og utvikler seg best når de får utforske sine omgivelser sammen med andre.

Høsten kommer med mange spennende forandringer i naturen. Frukt, bær og grønnsaker blir modne og kan innhøstes. Trærne skifter farge og fuglene samler seg og reiser i flokk. Barn har gjerne stor interesse og engasjement for det som finnes i naturen, og det er mye spennende vi kan gjøre sammen på denne tiden. 

Skogen som arena for språklek

Barna bruker alle sansene når de leker ute, og gjennom å møte utfordringer utvikler de ferdighetene sine i samspill med andre.

Skogen er en flott arena for både fysisk utfoldelse og et perfekt sted å la barna få leke med språk. I følge Rammeplan for barnehagen 2017 skal arbeid med fagområdet Natur, miljø og teknologi blant annet bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Les artikkelen

Jakt på bokstavar og tal

Omgivnadene og naturen er fulle av former som liknar på bokstavar og tal berre vi leitar litt.

Les artikkel

Bokstavjakt ute i naturen

Fokus på språk må gjennomsyre alle aktivitetane til barnehagen.

Les artikkel

Miljøtur i barnehagen

Barna veit at ein ikkje skal blande papir og plast saman med glas og metall. Det er ein naturleg del av kvardagen i barnehagen, og barna er ofte veldig bevisste når dei skal sortere.

Les artikkel

Våren – en super kilde til utforskning, refleksjon og filosofi

Barn trives og utvikler seg best når de får utforske sine omgivelser sammen med andre, og hva er vel bedre enn å få gjøre det sammen med sin egen familie?

Les artikkel

Naturen er en god arena for språklek

Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen.

Les artikkel

Natursti for hele familien

En natursti som aktivitet samsvarer med mange av rammeplanens krav og forventninger til barnehagen, og den kan være en brobygger mellom barnas hjem og barnehagen.

Les artikkel