Barnehagens digitale praksis

Arbeid med nettressursen vil være et tiltak for kompetanseutvikling hvor alle ansatte i barnehagen utvikler sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse slik at de kan ta i bruk teknologi og ulike digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.

Barnehagegutt som disser med GoPro festet på hodet

Velkommen til «Barnehagens digitale praksis»

Barnehagens digitale praksis er en nettressurs for barnehagebasert kompetanseutvikling på enhetsnivå. Barnehagebasert kompetanseutvikling er en måte å arbeide på som involverer hele personalet, og kan bidra til at samtlige ansatte får et kompetanseløft gjennom å dele sine erfaringer, lære av hverandre, og utvikle sin digitale praksis sammen. Arbeid med modulene vil legge til rette for at hele personalet får mulighet til å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse, noe som kan gi trygghet i arbeid med teknologi og digitale verktøy i barnehagen.

Gjennom arbeid med de ulike fagsamlingene vil enhetene få mulighet til å reflektere over sin egen digitale praksis, og samtidig videreutvikle denne praksisen gjennom kollektive prosesser hvor hele personalet deltar.

Fagsamlingene vil forhåpentligvis inspirere og motivere personalet til å bruke digitale verktøy sammen med barn, i tråd med rammeplanen for barnehagen. Nettressursen støtter seg på forskning som er gjort på digital praksis i barnehagen, og den løfter frem både teoretiske perspektiver og praktiske eksempler som utgangspunkt for diskusjoner og refleksjoner i personalgruppa.

Modulene består av fagtekster, fagfilmer, gruppearbeid, refleksjonsoppgaver og praktiske oppdrag hvor ansatte oppfordres til å prøve ut digitale verktøy sammen med barn. Erfaringsutveksling og refleksjonsarbeid er sentrale prosesser i denne nettressursen for å utvikle og systematisere barnehagens digitale praksis.

Moduler

Modul 0: Informasjon til den som leder arbeidet med «Barnehagens digitale praksis»

I denne modulen ligger det informasjon om nettressursen Barnehagens digitale praksis til deg/dere som skal lede arbeidet i kollegiet. Her finner du/dere en oversikt over innholdet i ressursen, forslag til hvordan det er tenkt at arbeidet kan gjennomføres og generell informasjon om nettressursen.

Gå til modul

Modul 1: Rammeverk for digital praksis

Denne modulen består av tre fagsamlinger som skal bidra til at hele personalet blir kjent med gjeldende føringer for barnehagens digitale praksis, hva digital infrastruktur er, og aktuelle digitale verktøy som kan brukes i barnehagen. Samtidig vil modulen åpne for at personalet kan reflektere over eksisterende digital praksis på egen enhet.

Gå til modul

Modul 2: Profesjonsfaglig digital kompetanse

Denne modulen består av to fagsamlinger som handler om hva profesjonsfaglig digital kompetanse er, og hvordan barnehagen kan arbeide for å utvikle denne kompetansen i personalgruppen.

Gå til modul

Modul 3: Digitale møteplasser

Denne modulen handler om digitale møteplasser, og hvordan digitale verktøy kan være en naturlig del av barnehagens leke- og læringsmiljø. Samtidig vil den også omhandle digital praksis for de yngste barna i barnehagen, og se litt på hvordan digitale verktøy kan være en ressurs i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon.

Gå til modul

Modul 4: Språkarbeid

Modul 4 består av fire fagsamlinger som handler om hvordan digitale verktøy kan brukes som en ressurs inn i pedagogisk arbeid med språk og språkutvikling, litteraturformidling, utforskning av skriftspråket og digitale fortellinger.

Gå til modul

Modul 5: Veien videre

I denne modulen skal dere hente fram tidligere gruppearbeid, refleksjoner og erfaringsutvekslinger som skal danne grunnlaget for arbeidet med å utvikle en felles framdriftsplan for barnehagens digitale praksis. Gjennom å finne de mest sentrale temaene i fellesskap får dere mer informasjon for å kunne målrette satsningen best mulig slik at dere sammen kan sette kursen for veien videre etter endt arbeid med nettressursen Barnehagens digitale praksis. Det er samskapingen som er den viktigste faktoren for å lykkes med kompetanseutviklingsarbeidet dere er godt i gang med nå.

Gå til modul