Språkløyper

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Selve strategien foregikk i perioden 2016 til og med 2019, men nettstedet og ressursene som ble laget til dette lever videre.

Skjerdump av forsiden til www.språkløyper.no

Strategien gjelder både barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole, og er slik sett unik i norsk sammenheng. I barnehage er målgruppen hele personalet, i skole er den lærere i alle fag.

Virkemidler

Språkløyper har tre virkemidler for å oppnå målsetningen om å bedre barns språk, lesing og skriving:

  1. Gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i den enkelte skole og barnehage.
  2. Gratis oppstartsamlinger for personell i barnehager og skoler som skal bruke disse.
  3. Muligheten til å bli språkkommune, som blant annet gir støtte til lokalt utviklingsarbeid.

Lesesenteret har sammen med Skrivesenteret ansvaret for å drive Språkløyper og produsere det faglige innholdet i kompetanseutviklingspakkene, som ligger her på nettsiden sprakloyper.no. Det hentes også inn kompetanse fra andre nasjonale sentreStatped og andre.

Oppbygning og innhold

Kompetanseutviklingspakkene skal brukes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass, og ledes lokalt av ledere og ressurspersoner. Hver slik pakke består av mellom fire og ti økter på 40-60 minutter som brukes med ca fire ukers mellomrom.

I hver økt finnes det fagstoff i form av filmer eller tekster og varierte oppgaver for personalet. Mellom øktene skal personalet prøve ut noe av det som er presentert og dele erfaringer først i neste økt. I hver økt blir det angitt tid og arbeidsmåter, så det er mulig å lede arbeidet med kompetanseutviklingen uten kompetanse når det gjelder språk, lesing eller skriving. 

I løpet av 2018 skal det finnes over 60 kompetanseutviklingspakker med ulike tema å velge mellom. Dette gjør det mulig å skreddersy utviklingsarbeidet til den enkelte barnehage og skole og gjerne også mindre grupper på skolene; for eksempel de som arbeider med begynneropplæring eller lærere i yrkesfaglige studieprogram.

Overgang barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole viet en egen kompetanseutviklingspakke. Denne er tenkt brukt i kommunene, i samlinger for de som arbeider med de eldste i barnehagen og de yngste i skolene.

For ledere og ressurspersoner i kommuner som jobber med overgangen fra barnehage til skole arrangeres det også overgangssamlinger om høsten, rundt november. Invitasjon til alle oppstartsamlinger sendes kommuner og fylkeskommuner.

Bakgrunn og mandat

Språkløyper-strategien er resultat av en grundig politisk prosess. Her finner du de offsielle dokumentene som ligger til grunn for strategien:

Moduler

Språkløyper - Norskfaglige praksiser

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser, og vi undersøker hvordan man gjennom ulike utforskende arbeidsmåter kan invitere elevene inn i faget. Denne ressursen gir norsklærerne anledning til å sammen reflektere over sin egen praksis. Det handler om å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid, utprøvinger og refleksjon.

Gå til modul

Språkløyper – God skriveopplæring

Skriving er et redskap for kunnskapsutvikling, samtidig som skriving er et redskap for å synliggjøre kunnskap i de ulike fagene.

Gå til modul

Språkløyper – Overgang fra barnehage til skole

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole inneholder noen sentrale spørsmål som gjenspeiles i pakkens fire hovedtema: Samarbeid, kulturmøter, språkarbeid og kartlegging. Aktørene i denne prosessen er barnehage- og skoleeier, pedagoger og ledere i barnehage og skole, foreldre og barn.

Gå til modul

Språkløyper – Skriving i begynnaropplæringa

Korleis kan ein støtte elevane si tidlege skriving, slik at dei oppdagar det alfabetiske prinsippet samtidig som dei har noko meiningsfullt å skrive om?

Gå til modul

Språkløyper – Skriving som grunnleggende ferdighet

Skriving er et redskap for å lære, samtidig som skriving også er et redskap for å synliggjøre kunnskap i ulike fag.

Gå til modul

Språkløyper – Språkhverdag

Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling. Vet du for eksempel at 5-åringene er blant dem som har minst samtaletid med voksne i barnehagen?

Gå til modul