MCC-WR: Group for Motivational, Cognitive, and Contextual Writing Research

Prosjektet bygger på hypotesen om at økt motivasjon for skriving kan føre til økt kompetanse i skriving.

Tidligere norsk skriveforskning har vist at det er stor variasjon i elevers skrivekompetanse innen og mellom skoler, mellom kjønn og mellom elever født på ulikt tidspunkt på året (Berge et al., 2019; Skar, 2017; Skar et al., 2022). Likevel er det særlig variasjonen innenfor skoler, altså mellom klasser/elevgrupper på samme skole, som indikerer at prestasjonsforskjeller er sterkt relatert til den opplæringen elever får. Dette innebærer at læreres opplæring har konsekvenser for elevers prestasjoner, og tidligere forskning viser at det er en sammenheng mellom læreres ledelse av undervisning og elevers motivasjon og læringsutbytte (Nordahl, 2012).

Førsteklassing / barneskoleelev som skriver for hånd

Forskergruppa «Group for Motivational, Cognitive, and Contextual Writing» (MCC-WR) forsker på skriving innenfor områdene motivasjon, kognisjon og kontekstuelle forhold. Gruppa gjennomfører per nå prosjektet TRACK (Tracking First graders’ Writing Development) som kartlegger den tidlige skriveutviklingen. Til høsten skal MCC-WR starte et RCT-prosjekt om skrivemotivasjon på videregående skole. Prosjektet bygger på hypotesen om at økt motivasjon for skriving kan føre til økt kompetanse i skriving. En annen hypotese er at ulike elever kan ha lav motivasjon for å lære og skrive ut fra ulike årsaker, og dette vil medføre at tiltak for å øke motivasjon må tilpasses den enkelte elevens behov. For eksempel vil elever som strever med skrivingens håndverk kunne ha andre motivasjonsutfordringer enn elever som behersker mange aspekter ved skriving, men som likevel er uinteresserte i å skrive. Vi trenger mer kunnskap om hvordan lærere kan gi tilpasset støtte til elever med motivasjonsutfordringer, også de med høyt læringspotensial.

Leder av forskningsgruppe
Foto av Gustaf Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar
Professor i norskdidaktikk

73 41 27 71
916 93 654
gustaf.b.skar@ntnu.no

Medlemmer i forskningsgruppe
Ansattbilde av Arne Johannes Aasen

Arne Johannes Aasen
Senterleder

73 55 89 05
977 52 967
arne.j.aasen@ntnu.no

Ansattbilde av Marita Byberg Johansen

Marita Byberg Johansen
Universitetslektor

454 73 293 

Ansattbilde av Anne Holten Kvistad

Anne Holten Kvistad
Universitetslektor

73 41 26 29

Ansattbilde av Gert Rijlaarsdam

Gerrit Cornelis Willem Rijlaarsdam
Professor