FYR

Etter fem års intens aktivitet i FYR-prosjektet med kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av undervisningsressurser, gikk arbeidet med yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfag på yrkesfaglige studieretninger (YF) over i en annen fase. Fylkeskommunene og skolene tok over fakkelen og videreførte arbeidet lokalt.

FYR-logo

Introduksjon

Grunnleggende språkferdigheter

Skrivesenteret, i samarbeid med Lesesenteret, har hatt ansvar for norskfaget i FYR og vil fortsatt bidra med råd og undervisningsressurser i skriving på yrkesfag til skolene. Samarbeid mellom yrkesfaglige programområder og fellesfaget norsk blir ofte knyttet til arbeid med de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og muntlighet, og de multimodale tekstene er en viktig del av arbeidet med tekstforståelse og tekstskaping. Relevant undervisning bygger på forståelsen av at hvert fag, også de praktiske fagene, har sine fagspesifikke tekster og sitt eget språk.

Felles, kryssende og parallelle kompetansemål

Læreplanen i norsk inspirerer til samarbeid mellom norskfaget og elevenes programfag. Samarbeidet kan foregå som store og små fagovergripende prosjekt, eller en kan velge å arbeide parallelt med tema som er relevante for begge fag. Undervisningsressursene som er laget for FYR, åpner for ulike typer samarbeid. 

Tverrfaglig skriving i norsk og programfag på yrkesfag

I denne videoressursen viser vi hvordan lærere kan utvikle tverrfaglige skriveoppgaver i norsk og programfag, og hvordan skriveprosessen kan deles inn i ulike faser.

Elevene skal oppleve at programfag og fellesfag ikke er to atskilte verdener, men at fagene kan støtte hverandre for å gi elevene helhetlig kompetanse. Kompetansemålene i norskfaget gir ikke bare mulighet til samarbeid, men de krever det i stor grad. Tilsvarende har yrkesfagene kompetansemål som ligger tett opp til norskfaget.

I denne ressursen brukes et eksempel fra norsk og bygg- og anleggsteknikk der formålet er at elevene skal lære å skrive argumenterende tekster med tema og fagterminologi fra eget utdanningsprogram. Undervisningsopplegget kan tilpasses andre utdanningsprogram.

Tematisk relevans i norskundervisninga på YF

Denne videoressursen handler om å gjøre norskundervisninga relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Her presenterer Ada Bråthen Øye, lærer ved Gjøvik videregående skole og FYR-koordinator i Oppland, flere undervisningsopplegg som norsklærere kan bruke hele eller deler av.

Tematisk relevans - Del 1

Barndom: et tematisk undervisningsopplegg med utgangspunkt i programfag og lyrikk

  • «Barndom» av Yahya Hassan, 2012

Psykisk helse: undervisningsopplegg med utgangspunkt i programfag

  • «Styggen på ryggen» av OnklP, 2014

Tematisk relevans - Del 2

TV-serien «Skam: undervisningsopplegg med utgangspunkt i ungdommers hverdag

  • Argumentasjon og retorikk
  • Tegneserie
  • Ungdomsspråk
  • Etiske dilemma

Tematisk relevans - Del 3

Kulturmøter: undervisningsopplegg med utgangspunkt i ungdommers rolle som medborgere

  • «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» av Karpe Diem, 2015

Kortfilmen «Bawke», 2005

  • «De som ikke finnes» av Simon Stranger, 2015

Multimodale lyrikkpresentasjoner: undervisningsopplegg med utgangspunkt i norskfaget

Undervisningsressurser

Undervisningsressursene i FYR er utviklet i et samarbeid mellom FYR-koordinatorene i norsk og Skrivesenteret. Disse kan lastes ned i lenkene nedenfor.

1. Treffsikker undervisning. Skriving

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til hvert av de åtte kompetansemålene under hovedområdet «Skriftlig kommunikasjon» i læreplanen. I tillegg er det et kapittel som viser hvordan gode eksamensoppgaver kan se ut. I tillegg til selve oppgaveheftet går det an å laste ned tekster som er brukt som utgangspunkt for oppgavene. 

2. Treffsikker undervisning. Lesing

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til mange av kompetansemålene i læreplanen, særlig arbeid med samtidstekster. Det viser fram arbeidsmetoder som hjelper elevene å komme i gang, som gir struktur og gjør læringa tydeligere. Det handler om læringsstrategier som kan brukes i mange fag og som alle elever har nytte av å lære.

3. Skriving i FYR

Dette heftet (bokmål og nynorsk) med helhetlige og relevante skriveoppgaver er laget for norskfaget, men det kan også være utgangspunkt for fagovergripende samarbeid. I heftet fins det forslag til hvordan en kan gi emnehjelp, komme i gang, og gi rammer for skrivinga. Alle de tretten helhetlige undervisningsoppleggene i heftet bygger på tema som ungdommer har erfaring med. Skriving for et bestemt formål, å overbevise en leser, går igjen i alle oppgavene.

4. Multimodalitet. Samspillet mellom tekst, bilde og lyd

Heftet om multimodalitet fins i en papirutgave, men det er den digitale ressursen til heftet som er mest omfattende. Her fins en videoforelesning om fagbegrep som er nødvendige for å kunne snakke med elevene om multimodal tekstskaping, og det fins eksempler på ulike undervisningsopplegg der elevene skal forstå og skape multimodale tekster.