FYR

Etter fem års intens aktivitet i FYR-prosjektet med kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av undervisningsressurser, går arbeidet med yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfag på yrkesfaglige studieretninger (YF) over i en annen fase. Fylkeskommunene og skolene har nå overtatt fakkelen og skal videreføre arbeidet lokalt.

FYR-logo

Introduksjon

Grunnleggende språkferdigheter

Skrivesenteret, i samarbeid med Lesesenteret, har hatt ansvar for norskfaget i FYR og vil fortsatt bidra med råd og undervisningsressurser i skriving på yrkesfag til skolene. Samarbeid mellom yrkesfaglige programområder og fellesfaget norsk blir ofte knyttet til arbeid med de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og muntlighet, og de multimodale tekstene er en viktig del av arbeidet med tekstforståelse og tekstskaping. Relevant undervisning bygger på forståelsen av at hvert fag, også de praktiske fagene, har sine fagspesifikke tekster og sitt eget språk.

Felles, kryssende og parallelle kompetansemål

Læreplanen i norsk inspirerer til samarbeid mellom norskfaget og elevenes programfag. Samarbeidet kan foregå som store og små fagovergripende prosjekt, eller en kan velge å arbeide parallelt med tema som er relevante for begge fag. Undervisningsressursene som er laget for FYR, åpner for ulike typer samarbeid. 

Tverrfaglig skriving i norsk og programfag på yrkesfag

I denne videoressursen viser vi hvordan lærere kan utvikle tverrfaglige skriveoppgaver i norsk og programfag, og hvordan skriveprosessen kan deles inn i ulike faser.

Elevene skal oppleve at programfag og fellesfag ikke er to atskilte verdener, men at fagene kan støtte hverandre for å gi elevene helhetlig kompetanse. Kompetansemålene i norskfaget gir ikke bare mulighet til samarbeid, men de krever det i stor grad. Tilsvarende har yrkesfagene kompetansemål som ligger tett opp til norskfaget.

I denne ressursen brukes et eksempel fra norsk og bygg- og anleggsteknikk der formålet er at elevene skal lære å skrive argumenterende tekster med tema og fagterminologi fra eget utdanningsprogram. Undervisningsopplegget kan tilpasses andre utdanningsprogram.

Tematisk relevans i norskundervisninga på YF

Denne videoressursen handler om å gjøre norskundervisninga relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Her presenterer Ada Bråthen Øye, lærer ved Gjøvik videregående skole og FYR-koordinator i Oppland, flere undervisningsopplegg som norsklærere kan bruke hele eller deler av.

Tematisk relevans - Del 1

Barndom: et tematisk undervisningsopplegg med utgangspunkt i programfag og lyrikk

  • «Barndom» av Yahya Hassan, 2012

Psykisk helse: undervisningsopplegg med utgangspunkt i programfag

  • «Styggen på ryggen» av OnklP, 2014

Tematisk relevans - Del 2

TV-serien «Skam: undervisningsopplegg med utgangspunkt i ungdommers hverdag

  • Argumentasjon og retorikk
  • Tegneserie
  • Ungdomsspråk
  • Etiske dilemma

Tematisk relevans - Del 3

Kulturmøter: undervisningsopplegg med utgangspunkt i ungdommers rolle som medborgere

  • «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» av Karpe Diem, 2015

Kortfilmen «Bawke», 2005

  • «De som ikke finnes» av Simon Stranger, 2015

Multimodale lyrikkpresentasjoner: undervisningsopplegg med utgangspunkt i norskfaget

Undervisningsressurser

Undervisningsressursene i FYR er utviklet i et samarbeid mellom FYR-koordinatorene i norsk og Skrivesenteret. Disse kan lastes ned i lenkene nedenfor.

1. Treffsikker undervisning. Skriving

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til hvert av de åtte kompetansemålene under hovedområdet «Skriftlig kommunikasjon» i læreplanen. I tillegg er det et kapittel som viser hvordan gode eksamensoppgaver kan se ut. I tillegg til selve oppgaveheftet går det an å laste ned tekster som er brukt som utgangspunkt for oppgavene. 

2. Treffsikker undervisning. Lesing

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til mange av kompetansemålene i læreplanen, særlig arbeid med samtidstekster. Det viser fram arbeidsmetoder som hjelper elevene å komme i gang, som gir struktur og gjør læringa tydeligere. Det handler om læringsstrategier som kan brukes i mange fag og som alle elever har nytte av å lære.

3. Skriving i FYR

Dette heftet (bokmål og nynorsk) med helhetlige og relevante skriveoppgaver er laget for norskfaget, men det kan også være utgangspunkt for fagovergripende samarbeid. I heftet fins det forslag til hvordan en kan gi emnehjelp, komme i gang, og gi rammer for skrivinga. Alle de tretten helhetlige undervisningsoppleggene i heftet bygger på tema som ungdommer har erfaring med. Skriving for et bestemt formål, å overbevise en leser, går igjen i alle oppgavene.

4. Multimodalitet. Samspillet mellom tekst, bilde og lyd

Heftet om multimodalitet fins i en papirutgave, men det er den digitale ressursen til heftet som er mest omfattende. Her fins en videoforelesning om fagbegrep som er nødvendige for å kunne snakke med elevene om multimodal tekstskaping, og det fins eksempler på ulike undervisningsopplegg der elevene skal forstå og skape multimodale tekster. 

Eksamen i norsk på yrkesfaglige programområder

Eksamen i norsk skriftlig på yrkesfaglige programmer er den enkelte skoleeiers ansvar. De generelle reglene for eksamen og eksamensoppgaver gjelder selvsagt også for lokalgitt eksamen:

Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket.

Kompetansemålene er grunnlag for vurdering, og det som skal prøves og vurderes, er den relevante kompetansen til eleven i forhold til målene.

Eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist kompetansen sin i faget.

Skriftlig eksamen kan være på inntil 5 timer.

Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamener. Utforminga av eksamensoppgavene gjøres forskjellig i de forskjellige fylkene. I de fleste fylkeskommunene er det en gruppe lærere som lager eksamensoppgaver som skal brukes for alle elever som trekkes ut til eksamen. Noen steder blir eksamensoppgavene laget på den enkelte skolen.

I hvor stor grad eksamensoppgavene yrkesrettes, varierer også. Der det fins én oppgave som skal passe for alle, må nødvendigvis yrkesrettinga bli ganske generell, eller oppgavene må være utformet slik at det går an å bruke eksempler og erfaringer fra flere utdanningsprogram.

FYR-koordinatorene fra Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har lagt fram eksamensoppgaver i norsk Vg2 fra sine fylkeskommuner for FYR-gruppen. Begge kan fungere som gode og inspirerende oppgavesett for VG2-klasser.

Norsk 1206 eksamen vår 2014 Akershus

Norsk 1206 eksamen vår 2014 Sør-Trøndelag