Spennende språkarbeid i møte med utvekslingsstudenter

Denne ressursen beskriver en barnehages møte med to flerspråklige studenter fra England som kommer på utvekslingsopphold.

To barnehagebarn som leser ei bildebok
Denne ressursen er den første av en serie som beskriver barnehagens møte med to flerspråklige studenter fra England som kommer på utvekslingsopphold. Hvordan vil dette påvirke språkmiljøet i barnehagen, språkutviklingen i barnegruppen og personalets kompetanseutvikling?

Rabben barnehage er en privat to-avdelings barnehage som ligger nydelig til i Nesna kommune på Helgeland. Barnehagen jobber godt med språkarbeid og har tidligere samarbeidet med Skrivesenteret i språkkommune-satsingen. I kommunen har de i fellesskap utarbeidet en strategisk plan for språklig kompetanse som er retningsgivende for arbeidet som gjøres i både barnehage, skole og oppvekstsektoren. Rabben barnehage inviterte oss til å delta i et spennende arbeid som de skulle i gang med.

I januar 2022 fikk barnehagen to engelske studenter som skal være på et utvekslingsopphold frem til etter påske. Studentene kommer fra universitetet i Hull som har utvekslingsavtale med Nord Universitet. Studentene snakker ikke norsk og vil derfor snakke engelsk med barna. Hvordan vil dette påvirke språkutviklingen i barnegruppen, språkmiljøet på avdelingene, foreldrene og personalet? Dette er et spennende prosjekt som vi på Skrivesenteret gjerne ville være med på. Skrivesenteret har lang erfaring med utviklingsarbeid i barnehagesektoren, blant annet som utviklingspartner i ReKomp

Det er store kvalitetsforskjeller i måten barnehagene møter flerspråklighet på. Dette gjelder både flerspråklige barn, familier og ansatte. Rapporten «Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» (Kunnskapsdepartementet, 2018) fremhever at barnehagen trenger støtte i dette arbeidet. Mange barnehager har ansatte med flerspråklig bakgrunn, som er en viktig ressurs i arbeidet med «å bade barna i språk».

Skrivesenteret.no vil følge Rabben barnehage utover våren 2022 for å dele erfaringer fra det spennende språkarbeidet de nettopp har startet opp sammen med de engelske studentene. 

Forberedelser til besøket

Det første barnehagen gjorde var å informere foreldrene. Dette ble gjort allerede før jul i 2021. Deretter snakket de med studentene og ba dem om å lage et informasjonsskriv om seg selv som kunne henges opp i barnehagen.

I slutten av januar kommer det to studenter fra Hull i England for å se hvordan det er i en norsk barnehage. De skal være her i 12 uker så hele våren kommer det til å være mange voksne på huset her, men det håper vi blir bare positivt. I den anledning kommer det naturlig nok til å bli en del kommunikasjon på engelsk. Barnehagen har vært i kontakt med skrivesenteret i Trondheim og har inngått et samarbeid med dem om og hvordan dette kan påvirke språkmiljøet og språkarbeidet i barnehagen. Det vil komme mer informasjon rundt dette i løpet av januar. Det er imidlertid sendt ut samtykkeskjema som dere må svare på i forkant av prosjektet.

I begynnelsen av januar gjennomførte barnehagen digitalt møte med studentene. De gledet seg til å komme, men var usikker på hvordan pandemien ville prege oppholdet deres. Foreldrene ble også i denne runden informert om det digitale møtet og hvilke hensyn som ble tatt rundt smittesituasjonen ved innreisen til Norge.

Personalet gjennomførte en kartlegging av språkmiljøet i barnehagen og av enkeltbarns språklige kompetanse med å benytte et enkelt skjema. Kartleggingen legger vekt på en helhetlig forståelse av barns samlede språkkompetanse (les mer om kartlegging av språk). Videre brukte personalet Ringstabekk-krysset som metode for å beskrive sitt eget ståsted rundt språkmiljø og språkarbeid. Hensikten med å dokumentere dagens praksis er å ha muligheten til å reflektere og vurdere arbeidet i den videre prosessen. Felles refleksjoner i personalgruppen over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring (Rammeplanen, 2017). Veilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat fremhever pedagogenes ansvar for å dokumentere og vurdere både språkmiljøet i barnehagen og barnas språklige kompetanse (Utdanningsdirektoratet, 2017).

To barnehagebarn og en pedagog som utforsker et bilde

Personalet involverte også barna gjennom å lage plakater med engelske ord, synge engelske barnesanger og snakke om hvordan hverdagen kan være i engelske barnehager.

På storbarnsavdelingen ble det jobbet med forberedelser til de engelske studentene kom. De så på bilder av studentene og snakket om det engelske språket. Sammen fant de frem til flere ord barna kunne og forstod på engelsk. De undersøkte også artige fakta om England, som for eksempel hvilke figurer barna kjente fra engelske bøker og TV-programmer.

Midlertidig, bilde av plakat med engelske ord
Eske med bøker

På småbarnsavdelingen ble det gjort flere forberedelser til besøket. De så på bilder av studentene og hadde som mål å lære navnene deres. De sang engelske barnesanger, som for eksempel Itsy Bitsy Spider og Twinkle Twinkle Little Star. Avdelingen dro også på besøk til biblioteket for å låne barnebøker på engelsk.

Referanser

  • Kunnskapsdepartementet, 2018. Børhaug, K., Brennås, H. B., Fimreite, H., Havnes, A., Hornslien, Ø., Moen, K. H., & Bøe, M. (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv–et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.