Miljøtur i barnehagen

Mange barnehager er gode til å resirkulere

Barna vet at man ikke skal blande papir og plast sammen med glass og metall. Det er en naturlig del av hverdagen i barnehagen, og barna er ofte veldig bevisste når de skal sortere. Papir, plast og restavfall hentes av renholdsverket, mens glass og metall må man kaste selv i containere som er plassert rundt i nærområdet. Dersom barnehagen har gåavstand til slike miljøstasjoner har man et godt utgangspunkt for videre jobbing med temaet miljø.

I Rammeplanen 2017 løftes barnehagens viktige oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden (s.10).

 

I barnehagen møter barna ofte symboler og ord som papir, glass, metall og restavfall på søppelbøttene.

Bildene under viser barn på miljøtur. De ble oppmerksomme på at det var mye glass-skår rundt containerne. De ønsket å  plukke opp  og rydde glass-skårene. Underveis snakket de om hvor farlig det var for dyrene med glass-skår, og at folk måtte bli flinkere til å rydde opp etter seg. Men de syntes også at glassbitene var fine. De var som diamanter. Ja, som en skatt! Dette viser et eksempel på hvordan barn spontant kombinerer lek og læring.

         

Med utgangspunkt i det barna viste interesse for her, kan man ha en spontan tekstskaping sammen barna. En kan også legge til rette for en tegne- og skriveaktiviteter når man kommer tilbake i barnehagen. Det viktige er at den voksne ser og fanger opp det barna viser interesse for. Å være oppmerksomme, og sette i gang små prosjekter i hverdagen på barnas premisser, krever at voksne er til stede der barna ferdes.

Kasting av glass og metall kan inspirere til både lek og skriving. Noen barn ble begeistret for glass-skårene. Andre skapte en dinosaurlek hvor asfalthaugene var ulike land. Den voksne observerte og skrev ned det barna gjorde.Tekstene og bildene ble hengt opp i barnehagen.

Det kan være nyttig å lage en «ordbank» i forkant av turen eller som et etterarbeid. En kan sammen med barna finne ord som barna forbinder med temaet miljø. Det kan være ord som for eksempel: miljø, natur, gjenvinning, container, glass-skår, metall, avfall og resirkulering. I forbindeles med ordinnsamlingen kan man få gode samtaler.

Å lage fine plakater med ord fra «ordbanken» sammen med bilder og tegninger kan være gøy å henge opp både inne og ute i barnehagen. Barna kan bli mer bevisste på at skrivingen har et formål, og at vi skriver for å informere andre om hvor viktig det er å tenke på miljøet vårt i hverdagen.

Barna kan tegne og skrive små skilt som plasseres på de ulike avfallsbeholderne. Det kan være mer motiverende for barna å sortere hvis de har et nærere forhold til dette arbeidet. Viktig at de er med i alle fasene av arbeidet med resirkulering.

   

De eldste barna kan få lage sin egen bok med tegninger, utklipte bilder og tekster. Det kan være egne tekster eller tekster skapt i fellesskap som limes inn i boka. Det viktigste er at barna opplever at det de tegner og skriver har et formål, og det er gøy å lage sin egen miljøbok. Dette er et tema som de vil kjenne igjen når de begynner på skolen også, og da er det er alltid bra å ha litt førkunnskap. Det kan være nyttig å ta i bruk digitale verktøy i utforskingen ute på turer både i skogen og turer til miljøstasjoner. Tenk å få skrive en digital fortelling med bruk av bilder som beskriver hvordan man tar vare på naturen ved blant annet med å kildesortere.

En miljøbok formet som et tre er gøy å lage!

Mange barnehager har kvalifisert seg til å få «Grønt flagg». Disse barnehagene jobber godt med miljøarbeid i hverdagen. Ved å la barna delta aktivt i alt som omhandler resirkulering og annet miljøarbeid, får barna både begrepstrening og kjennskap til hvorfor og hvordan en kan ta vare på naturen og miljøet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden (Rammeplanen, s.10).


Refleksjonsspørsmål

  • På hvilken måte synliggjør dere bærekraftig utvikling for barna i din barnehage?
  • Hvilke miljøtiltak har dere i din barnehage?
  • Hvordan jobber dere med holdninger og praksis for å fremme et mer bærekraftig samfunn?

Referanser:

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Kunnskapsdepartementet.

Til toppen