Førsteklassinger skriver brev til skolestartere

Hva skal vi fortelle dem?

Å ja! Jeg kjenner ei som skal begynne på skolen etter sommerferien, utbryter en av elevene da læreren forteller hva skriveoppgaven er.  

I dette undervisningsopplegget skal elevene på første trinn skrive brev til høstens skolestartere. I brevet skal de fortelle hvordan det er å gå på skolen, hva de har lært, hva de gjør i friminuttene og hvordan lærerne på skolen er. De skal også stille et spørsmål til leseren. Mottakerne er de barna som skal starte på skolen etter sommerferien. Brevene skal overleveres på førskoledagene i juni (de kan eventuelt sende brevene i posten)
 

Bygge kunnskap om emnet og teksttypen

Prosessen starter med idémyldring og samtale om hva som kjennetegner brev som sjanger og hva vi kan skrive i et brev til en som skal begynne på skolen. Formålet med denne aktiviteten er å aktivisere og utvide elevenes bakgrunnskunnskap. Hva vet elevene om å skrive brev? Hva slags type brev finnes? Hvordan starter og avslutter vi et brev?
 

Skrive en felles tekst

Neste steg er å konstruere en felles tekst der læreren skriver brev sammen med elevene. Lærerens kunnskap om den aktuelle tekstens teksttype, struktur og språklige trekk synliggjøres for elevene gjennom at læreren aktivt støtter og diskuterer teksten med elevene. Elevene kommer med forslag og innspill til hva som skal stå i brevet. Læreren stiller spørsmål som får elevene til å reflektere over om de innholdsmessige og språklige valgene er hensiktsmessige for å oppfylle tekstens formål.


 

Hva passer det å skrive om til en som skal starte på skolen?

 • skrive hvem brevet er til
 • skrive en hyggelig innledning
 • fortelle om hvordan det er å gå på skolen 
  hva du har lært?
  hva du gjør i friminuttene?
  hva er gøy på skolen?
  hvordan er lærerne dine?
 • stille spørsmål til mottakeren
 • skrive en hyggelig avslutning


Hva må du huske på?

 • stor bokstav i begynnelsen av en setning
 • mellomrom mellom ordene
 • bruke punktum og spørsmålstegn


Eleven skriver individuelle brev

Elevene skal nå skrive brev på egen hånd. Underveis i skriveprosessen vil elevene ha ulikt behov for støtte.

Elevens tekstElevens tekst
(Klikk på bildene for å få utskriftsvennlige PDF'er i A4)


Elevrespons

Det er viktig at elevene engasjerer seg i hverandres skriving. Dette skaper en kultur og et praksisfellesskap der det å snakke om både egne og andres tekster blir en naturlig del av opplæringa. Elevrespons er en verdifull arbeidsform, og man kan starte tidlig med å veilede elevene i godt responsarbeid. Tidlige skrivere har behov for samtaler om og modellering av hva som kjennetegner den gode responsen. Gjennom disse samtalene opparbeider elever og lærer seg et viktig metaspråk om respons. I denne skriveoppgaven kan elevene gi hverandre respons ut i fra kriterier tilpasset elevgruppen.

Til toppen